29
Δεκ

Smart Rural Entrepreneurship

To Έργο “Smart Rural Entepreneurship” – SMART RURAL υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διακρατικής Συνεργασίας “Interreg V‐Β “Balkan‐Mediterranean 2014‐2020” που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). Το εταιρικό σχήμα του διακρατικού έργου αποτελείτε από εννέα (8) εταίρους από πέντε (5) χώρες της Βαλκανικής και της Λεκάνης της Μεσογείου (Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρος, Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία).

Συγκεκριμένα, οι εταίροι του έργου SmartRural είναι οι ακόλουθοι φορείς:

 1. Αναπτυξιακή Εταιρεία Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ (Ελλάδα – Επικεφαλής Εταίρος)
 2. Αναπτυξιακή Εταιρεία ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ– Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ (Ελλάδα)
 3. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (Ελλάδα)
 4. Bulgarian Economic Forum / Οικονομικό Φόρουμ της Βουλγαρίας (Βουλγαρία)
 5. Local Economic Development Agency – Razlog / Οργανισμός Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης – Razlog (Βουλγαρία)
 6. Παναγροτικός Σύνδεσμος Κύπρου (Κύπρος)
 7. Municipality of Dropull / Δήμος Δερόπολης (Αλβανία)
 8. Center for Development of Pelagonija Region / Κέντρο για την Ανάπτυξη της Περιφέρειας της Πελαγονίας (Βόρεια Μακεδονία)

Κύριος στόχος του έργου Smart Rural είναι η ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στις αγροτικές περιοχές στις χώρες του BalkanMED, μέσω της ανάπτυξης του εξειδικευμένου μοντέλου SmartRural. Το έργο επιδιώκει να επιτύχει αυτόν τον στόχο μέσω της παροχής δωρεάν, μη παρεμβατικής τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης προς τους επιχειρηματίες του αγροτικού χώρου. Το έργο παρέχει επίσης τεχνική βοήθεια στις δημόσιες τοπικές αρχές της των αγροτικών περιοχών έτσι ώστε να είναι σε θέση να εφαρμόσουν πολιτικές υποστήριξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας στην περιοχή τους βασισμένες στις αρχές και στρατηγικές της έξυπνης εξειδίκευσης.

Πιο συγκεκριμένα, στόχοι του έργου SmartRural είναι:

 • Η δημιουργία ενός ανθεκτικού Δικτύου διαρκούς επιχειρηματικού προσανατολισμού που συγκροτείται από βασικούς ενδιαφερόμενους και ομάδες – στόχου, από όλες τις χώρες του εταιρικού σχήματος του έργου. Το Δίκτυο θα υποστηρίζει την ανταλλαγή γνώσης, τεχνογνωσίας και εμπειριών και θα συμβάλλει στην εξωστρέφεια των τοπικών επιχειρήσεων
 • Η υποστήριξη των διαδικασιών εμπλοκής του κοινού και των τοπικών συντεχνιών που θα προσδιορίσει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και θα διαδώσει καινοτόμες στρατηγικές και εργαλεία για την βιώσιμη ανάπτυξη στους κλάδους αλλά και στις περιοχές παρέμβασης

Περισσότερα για το έργο SmartRural
Φυλλάδιο συνοπτικής περιγραφής έργου
Επίσημη ιστοσελίδα SmartRural: www.smartrural.eu 

Δίκτυο SmartRural

Στο πλαίσιο του έργου SmartRural, δημιουργήθηκε ένα διακρατικό επιχειρηματικό δίκτυο με τη συμμετοχή επιχειρήσεων, τοπικών φορέων και αρχών και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Το Δίκτυο SmartRural θα συμβάλει στη μεταφορά τεχνογνωσίας προωθώντας τα αποτελέσματα του έργου και δημιουργώντας κοινές προσεγγίσεις στις κοινές απαιτήσεις και, ευκαιρίες και ανάγκες για την ενίσχυση προώθηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας στον βαλκανικό – μεσογειακό χώρο.

Εάν σας ενδιαφέρει να συνδεθείτε με το Δίκτυο SmartRural είτε ως άτομο είτε εκπροσωπώντας έναν Οργανισμό, μπορείτε:

 1. Να ενημερωθείτε για το Δίκτυο SmartRural και την διαδικτυακή πλατφόρμα του Δικτύου: εδώ
 2. Να απαντήσετε στο σχετικό ερωτηματολόγιο και να δώσετε τα στοιχεία επικοινωνίας σας: εδώ
 3. Να αξιοποιήσετε τα προσφερόμενα ψηφιακά εργαλεία και την υποστήριξη του Δικτύου με την δωρεάν εγγραφή μέλους: εδώ
 4. Να συμπράξετε με το Δίκτυο υπογράφοντας το μη δευσμευτικό Μνημόνιο Συνεργασίας: εδώ

SmartRural Centers

Τα Κέντρα Αγροτικής Επιχειρηματικής Υποστήριξης SmartRural παρέχουν μια ποικιλία υπηρεσιών σε επιχειρηματίες και φορείς της αγροτικής οικονομίας και της υπαίθρου γενικότερα. Ξεκίνησαν την λειτουργία τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου και θα συνεχίσουν να λειτουργούν και μετά την ολοκλήρωσή του, στηρίζοντας την τοπική οικονομία.

Τα Κέντρα SmartRural που έχουν δημιουργηθεί σε όλες τις περιοχές του εταιρικού σχήματος θα λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε δικτύωση μεταξύ τους. Τα Κέντρα SmartRural ενισχύουν τον διακρατικό και επιχειρηματικό προσανατολισμό του Δικτύου SmartRural και υλοποιούν στην πράξη τα επιχειρηματικά εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί κατά την διάρκεια του έργου (SmartRural Επιχειρηματικό Οδηγός και Επιχειρηματικό Μοντέλο, Lean Canvas Business Model, εργαλεία GIS & DSS, καθώς και η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα SmartRural).

Πέρα από την δική του τοπική εξειδίκευση, τα Κέντρα Υποστήριξης SmartRural παρέχουν, γενικά, τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 • Διάδοση πληροφοριών σχετικά με το έργο και γενικές πληροφορίες για θέματα ευρωπαϊκών πολιτικών στον αγροτικό τομέα τις ευρωπαϊκές περιοχές υπαίθρου
 • Συλλογή και ανατροφοδότηση τοπικών δεδομένων και αναγκών των ενδιαφερομένων μερών
 • Σύνδεση μεταξύ αγροτικών επιχειρήσεων και δημόσιων αρχών
 • Συμβουλές και βοήθεια για την υποβολή αιτήσεων για ανοιχτές προσκλήσεις, εθνικές ή ευρωπαϊκές και υποστήριξη για διάφορες ευκαιρίες χρηματοδότησης και ένταξη σε σχετικά προγράμματα
 • Διοργάνωση και υλοποίηση σεμιναρίων, εργαστηρίων, συμβουλευτικών συνεδριών

SmartRural Center Θεσσαλονίκης 

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, με την υποστήριξη του Δήμου Λαγκαδά, και στο ευρύτερο πλαίσιο της συνεργασίας τους για την προώθηση της αγροτικής επιχειρηματικότητας, θα λειτουργήσει το Κέντρο SmartRural σε δημοτικό κτήριο, στην ΔΕ Ασσήρου.

Στόχος του Κέντρου SmartRural Θεσσαλονίκης είναι η στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης της υπαίθρου στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, και η στήριξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας μέσω παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης, καθοδήγησης (mentoring), επιχειρηματικής εκκόλαψης και επιτάχυνσης επιχειρηματικών ιδεών και σχεδίων.

Για την λειτουργία και τις προσφερόμενες υπηρεσίες του Κέντρου SmartRural Θεσσαλονίκης που θα λειτουργεί σε κτήριο του Δήμου Λαγκαδά, στην ΔΕ Ασσήρου, δείτε εδώ