18
Φεβ

URBACT RiCONNECT

To RiConnect είναι ένα δίκτυο 8 μητροπόλεων που στοχεύουν στην επανεξέταση, τη μετατροπή και την ενσωμάτωση υποδομών κινητικότητας προκειμένου να επανασυνδεθούν οι άνθρωποι, οι γειτονιές, οι πόλεις και οι φυσικοί χώροι. Το Δίκτυο θα αναπτύξει στρατηγικές σχεδιασμού, διαδικασίες, εργαλεία και εταιρικές σχέσεις για την προώθηση των δημόσιων μεταφορών και της κινητικότητας με ανθρώπινη ενέργεια (πεζή, ποδήλατο), τη μείωση των εξωτερικών επιπτώσεων και του κοινωνικού διαχωρισμού, την απελευθέρωση ευκαιριών για αστική αναζωογόνηση. Το μακροπρόθεσμο όραμα του Δικτύου είναι μια πιο βιώσιμη, δίκαιη και ελκυστική μητρόπολη για όλους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα URBACT, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες εδώ