Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ A.E. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρώην Μητροπολιτική Αναπτυξιακή Θεσσαλονίκης-ΑΑΕ/ΟΤΑ) αποτελεί Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ειδικού σκοπού, των Οργανισμών της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης της ευρύτερης Μητροπολιτικής Αστικής Θεσσαλονίκης και ειδικότερα των Δήμωv ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ, ΔΕΛΤΑ, ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, ΘΕΡΜΗΣ, ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, ΠΥΛΑΙΑΣ- ΧΟΡΤΙΑΤΗ που λειτουργεί στη βάση του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», του Ν. 4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις”, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του κ.Ν. 2190/1920 και του Ν. 4548/2018 όπως ισχύει.

Η Εταιρεία λειτουργεί ως ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ με στόχο την παροχή Τεχνικής στήριξης και Διαχειριστικής υποστήριξης στους ΟΤΑ μετόχους της για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό & την προετοιμασία, ωρίμανση και προώθηση σε χρηματοδοτικά μέσα των Δημοτικών έργων και σχεδίων με σημαντική Διαδημοτική και υπερδημοτική επίπτωση, καθώς και για τη διαχείριση υλοποίησης και επίβλεψη των Διαδημοτικών έργων και σχεδίων συνεργασίας καθώς και έργων και σχεδίων Υπερδημοτικής κλίμακας, σε συνεργασία με άλλους Αναπτυξιακούς φορείς της Αυτοδιοίκησης και του Δημόσιου και Κοινωνικού Τομέα.

Με βάση τα ανωτέρω αποτελεί ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ των ΟΤΑ και Κοινωνικών Εταίρων του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα και του χώρου της Κοινωνίας των Πολιτών στο πλαίσιο μιας συνεκτικής

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ της ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ”

την οποία προωθεί ως αναπτυξιακό σχεδιασμό στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε. στην Ελλάδα καθώς και άλλων Εθνικών, Ευρωπαϊκών και Διεθνών χρηματοδοτικών – δανειοδοτικών ή δωρεακών μέσων.

Με βάση τα παραπάνω η Εταιρεία αποσκοπεί στην παραγωγή Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Αναπτυξιακού έργου, αποτελώντας Αναπτυξιακό Μηχανισμό Δημοσίου συμφέροντος των φορέων της Αυτοδιοίκησης της Αστικής Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης για την παραγωγή και διάδοση σχεδιαστικών και μεθοδολογικών εργαλείων στο επίπεδο του τοπικού και υπερτοπικού σχεδιασμού στην ευρύτερη αστική κλίμακα, σε όλους τους τομείς στους οποίους άμεσα ή έμμεσα ασκεί πολιτική και παρεμβαίνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση κατά την άσκηση του Αναπτυξιακού της σχεδιασμού και έργου.

Ειδικότερα και με βάση το Καταστατικό ο σκοπός μεταξύ άλλων ορίζεται :

Προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης

Η προώθηση της Τοπικής Ανάπτυξης, της Αειφορίας και Βιωσιμότητας καθώς και της Αστικής Ανθεκτικότητας ως στρατηγικές επιλογές για το νέο μοντέλο ανάπτυξης του ευρύτερου αστικού συστήματος της Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης στα 5 αστικά συστήματα : τεχνητό, διοικητικό, περιβαλλοντικό, οικονομικό, κοινωνικό.

Διοίκηση

Η διοίκηση, σχεδιασμός, επίβλεψη, συντήρηση, διαχείριση, χρηματοδότηση και εκμετάλλευση έργων και προγραμμάτων για τους τομείς της ενέργειας, των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής, των μεταφορών, των αστικών συγκοινωνιών, των υδατικών πόρων, του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, του τουρισμού, της πράσινης ανάπτυξης και των ανανεώσιμων και εναλλακτικών πηγών ενέργειας.

Σχεδιασμός

Ο σχεδιασμός, εκπόνηση και υποστήριξη έργων και προγραμμάτων για τους ως άνω τομείς, η συμμετοχή σε αναπτυξιακούς πυλώνες και μητροπολιτικές λειτουργίες, καθώς και ο σχεδιασμός – εκπόνηση προγραμμάτων προώθησης της απασχόλησης, της δημιουργικής οικονομίας, της τοπικής παραγωγής.

Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Η ανάπτυξη των διεθνών σχέσεων ανάμεσα στην Θεσσαλονίκη με την μητροπολιτική της διάσταση και Εθνικούς ή Διεθνείς φορείς, Κρατικούς, Ιδιωτικούς καθώς και φορείς Αυτοδιοίκησης για την ανάδειξή της ως διεθνούς κόμβου συνάντησης των πολιτισμών και της ανάπτυξης. Η εκπροσώπηση στην Θεσσαλονίκη και στην επικράτεια διεθνών και ευρωπαϊκών εν γένει φορέων κάθε είδους και των προγραμμάτων τους.

Αξιοποίηση Πόρων

Η αξιοποίηση πόρων από τα Προγράμματα και άλλα χρηματοδοτικά μέσα και Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, και άλλων Διεθνών Αναπτυξιακών Οργανισμών. Η Εταιρεία εργάζεται για τον σχεδιασμό των ανωτέρω ως αναπτυξιακός μηχανισμός στο Μητροπολιτικό επίπεδο της Θεσσαλονίκης για την ωρίμανση αναπτυξιακών σχεδίων. Προωθεί στρατηγικές συνεργασίες με Οργανισμούς και φορείς της πόλης για την προετοιμασία σχεδίων με στόχο την προώθηση τους σε χρηματοδοτικά μέσα και πηγές από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για έργα κλίμακας σε όλους τους τομείς με έμφαση στους τομείς της αστικής ανάπτυξης, του περιβάλλοντος, της πράσινης ανάπτυξης και της ενέργειας, της ψηφιακής διοίκησης, των αστικών πολυτροπικών μεταφορών, δημόσιων συγκοινωνιών και της βιώσιμης κινητικότητας, της διαχείρισης και ενεργειακής αξιοποίησης των απορριμμάτων και της ανακύκλωσης, του τουρισμού και πολιτισμού, του αθλητισμού, της κοινωνικής αλληλεγγύης και διαχείρισης της νέας φτώχειας, των κοινωνικών υποδομών και δομών καθώς και των παρεμβάσεων στήριξης του ανθρώπινου δυναμικού και προστασίας των ευπαθών ομάδων. Υποβάλλει προτάσεις & υλοποιεί δράσεις προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων από την Ε.Ε. είτε μέσω του Εθνικού μηχανισμού του ΕΣΠΑ, είτε στο πλαίσιο Προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων απ ευθείας από τις υπηρεσίες της Ε.Ε.

Διοργάνωση

Η διοργάνωση και διαχείριση πολιτιστικών, τουριστικών εκδηλώσεων και αθλητικών γεγονότων και ο προγραμματισμός και εκτέλεση εκδηλώσεων για σημαντικά γεγονότα και επετείους της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης ή οργανώσεις που αναλαμβάνουν οι εν γένει φορείς της Θεσσαλονίκης.