7
Φεβ

Σχολείο Συν Γειτονιά

 

ΈΡΓΟ Σχολείο Συν Γειτονιά

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης ΑΕ/ΑΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΕ/ΑΟΤΑ) συνεργάζεται έως Συντονίστρια Εταιρίας σε συνεργασία με το SolidarityNow, Το Έργο χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το FOSI. Η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 150,000 $/135,000 €. Το πρόγραμμα διήρκησε από τον Φεβρούαριο 2020 εώς τον Οκτώβριο 2022.

ΜΕΡΟΣ Ι: Παροχή Σχολικής Υποστήριξης ΝΕΩΝ & ΕΦΗΒΙΚΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ

Στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης, με τίτλο  «σχολείο ΣΥΝ γειτονιά»: «Πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας για Νέους και Έφηβους Πρόσφυγες», παρέχεται από το SolidarityNow ένα εντατικό πρόγραμμα βελτίωσης μαθησιακών δεξιοτήτων, κατά τις απογευματινές ώρες, το οποίο θα περιλαμβάνει υποστηρικτικά και ενισχυτικά μαθήματα ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, καθώς και σχολική στήριξη στα καθήκοντα του σχολείου. Στην ομάδα θα συμμετέχουν παιδιά ηλικίας από 6 έως 18 ετών. Απώτερος στόχος της Δράσης είναι η ομαλή ενσωμάτωση της συγκεκριμένης ηλικιακής ομάδας στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα και η μείωση των ποσοστών πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου. Επιπλέον, η καθιέρωση της εκπαιδευτικής πρόβλεψης ως καταλύτη για την ενίσχυση των τοπικών γειτονιών της Θεσσαλονίκης ώστε να γίνουν ανοικτοί, περιεκτικοί και διαπολιτισμικοί.

Στόχοι της δράσης: Ο κύριος στόχος του έργου είναι η βελτίωση της πρόσβασης στην εκπαίδευση των παιδιών, των οποίων η πρόσβαση στις εκπαιδευτικές δυνατότητες είναι ιδιαίτερα περιορισμένη, τόσο μέσω της καθοδήγησης όσο και μέσω της ενίσχυσης των τοπικών εθελοντικών δικτύων. Θα υπάρχει παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών απευθείας σε ευάλωτα παιδιά και νέους σε δύο σχολεία της Θεσσαλονίκης. Επίσης, ενισχύει τους δασκάλους, τους γονείς και τους τοπικούς εθελοντές να εφαρμόσουν αυτόνομα το μοντέλο της Αλληλεγγύης για την παροχή εκπαίδευσης σε σχολικούς χώρους σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Καθιέρωση και διάδοση κατευθυντήριων γραμμών και βέλτιστων πρακτικών για τους σχολικούς χώρους, ώστε να καταστούν απογευματινοί κόμβοι της κοινότητας γύρω από τη σχολική υποστήριξη.

ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Επέκταση του μοντέλου μη τυπικής εκπαίδευσης και παροχή σχολικής υποστήριξης στις γειτονιές της Θεσσαλονίκης μέσω της ενεργοποίησης τοπικών εθελοντικών δικτύων

Παρουσιάζοντας ένα νέο στοιχείο στο πρότζεκτ, πέρα από την άμεση παροχή υπηρεσιών, θα εξεταστεί τώρα η βιώσιμη επέκταση του μοντέλου μας μέσω εκπαιδευμένων και ειδικών τοπικών εθελοντικών ομάδων. Πέρα απ’ αυτό, οι ειδικές εθελοντικές ομάδες θα ενθαρρύνουν τους κατοίκους της γειτονιάς να είναι ενεργοί πολίτες και πιο ανοικτοί στους συχνά-αόρατους γείτονές τους.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, θα δημιουργηθεί ένας Υπάλληλος Διασύνδεσης Πεδίου (ΥΔΠ). Ένας έμπειρος εκπαιδευτικός που ειδικεύεται σε ευάλωτες ομάδες, ο ΥΔΠ όχι μόνο θα αναλαμβάνει το συντονισμό των υπόλοιπων εκπαιδευτικών του έργου και θα συλλέγει τις καλύτερες ιδέες και πρακτικές τους, αλλά το σημαντικότερο καθήκον του θα είναι να ταξιδεύει σε ολόκληρη την πόλη, παρουσιάζοντας το εκπαιδευτικό μας μοντέλο σε υπαλλήλους σχολείων και σε συλλόγους γονέων, προσελκύοντας εθελοντές και βοηθώντας τη δημιουργία δικτύων εθελοντών στη γειτονιά, με τη βοήθεια των σχετικών δήμων, προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε χώρους σχολείων. Πέρα από την αρχική ενθάρρυνση και έμπνευση, ο ΥΔΠ θα παρέχει ένα σύνολο διδακτικού υλικού και παιδαγωγικής καθοδήγησης, καθώς και υποστήριξη σε οργανωτικά ζητήματα. Συνδέοντας τα νεοεμφανιζόμενα δίκτυα εθελοντών μεταξύ τους, δημιουργείται ένας δικτυακός τόπος σε ολόκληρη την πόλη, υποστηρίζοντας τελικά τα μέρη του χωρίς την υποστήριξη της Solidarity Now.

Καθώς εμφανίζονται δίκτυα εθελοντών, ο ΥΔΠ θα διοργανώνει επιμορφώσεις σύμφωνα με τις αρχές της συμπεριληπτικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης, καθώς και της δημιουργίας και της παροχής εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Μια σειρά εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων θα πραγματοποιηθούν για τους εθελοντές, προκειμένου να απλοποιηθεί η διαδικασία διδασκαλίας για αυτούς που μπορεί να μην έχουν εκπαιδευτικό υπόβαθρο. Οι εθελοντές θα εισέλθουν επίσης στις υπόλοιπες υπηρεσίες της Solidarity Now και θα λάβουν μια λίστα άλλων δημόσιων υπηρεσιών ή υπηρεσιών ΜΚΟ που απευθύνονται σε ευάλωτους πληθυσμούς της πόλης – με αυτό τον τρόπο θα ενθαρρυνθούν να εντοπίσουν και να παραπέμψουν τους σπουδαστές και τις οικογένειες που χρειάζονται μη εκπαιδευτική υποστήριξη στους υπεύθυνους φορείς.

Παραδοτέα του προγράμματος ήταν οι τρεις Οδηγοί:

1. Ένας οδηγός για τους Εθελοντές_ΜΑΘ

2. Ένας οδηγός για τους Συντονιστές Εθελοντών_MΑΘ

3. Οδηγός Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων_ΜΑΘ