7
Μαΐ

REBUILD – Τεχνολογίες πληροφορικής για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων και την καθοδήγηση στην επανεκκίνηση της ζωής τους

Το Έργο «REBUILD – ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance» έχει στόχο την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μεταναστών και προσφύγων μέσω λύσεων που βασίζονται στις ΤΠΕ έτσι ώστε να βελτιωθεί η διαχείριση των διαδικασιών των τοπικών αρχών και η ποιότητα ζωής των οφελούμενων ομάδων.

Η διαδικασία ανάπτυξης της εργαλειοθήκης ΤΠΕ είναι βασισμένη στο σχεδιασμό σε συνεργασία με τον χρήστη (co-design process). Οι δύο ομάδες στόχου (μετανάστες/πρόσφυγες και τοπικές δημόσιες υπηρεσίες) θα αποτελέσουν μέρος της ανάλυσης των αναγκών των χρηστών και των συμμετεχόντων στα εργαστήρια που θα οργανωθούν στις τρεις κύριες χώρες του εταιρικού σχήματος που υλοποιούν τις πιλοτικές εφαρμογές (Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα), καθώς αποτελούν “πύλες πρόσβασης” των μεταναστευτικών διαδρομών στην Ευρώπη.

Η δέσμευση των χρηστών και των ενδιαφερομένων μερών αποτελεί βασικό παράγοντα επιτυχίας τόσο στη σύνθεση της κοινοπραξίας όσο και στην ικανότητά της να δεσμεύει τους σχετικούς ενδιαφερόμενους εκτός του προγράμματος. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα των λύσεων, οι πολυεπιστημονικές ομάδες και οι χρήστες θα αξιολογήσουν την πολυπλοκότητά τους και θα διευκολύνουν τον τρόπο υιοθέτησης τους από τον ωφελούμενο πληθυσμό, αξιολογώντας  αναλυτικά τα οφέλη που προσφέρουν.

Γενικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης που θα επιτρέπει την εξατομικευμένη αμφίδρομη επικοινωνία (μέσω chatbots) και θα παρέχει – έξυπνη υποστήριξη για εύκολη πρόσβαση στις τοπικές υπηρεσίες ως προς θα θέματα ποιότητας ζωής, εκπαίδευσης και κατάρτισης, υγείας και απασχόλησης – αγορά εργασίας. Η ψηφιακή εργαλειοθήκη θα παρέχει, επιπλέον, στις τοπικές αρχές, κατευθυνόμενα δεδομένα προκειμένου να λειτουργεί και ως εργαλείο υποστήριξης πολιτικών και μέτρων  που θα ενισχύσουν την αποτελεσματικότητα παροχής στοχευόμενων υπηρεσιών αλλά και θα στηρίζουν, γενικότερα, τις σύγχρονες πολυπολιτισμικές κοινωνικές συνθήκες.

Η διαπολιτισμικότητα, η ηθική και οι διαστάσεις κοινωνικής προσβασιμότητας θα αντιμετωπίζονται από την αρχή του Έργου, θα επικυρώνονται και θα αξιολογούνται με βάση την αποτελεσματικότητα, την συνέπεια και την επίδραστικότητά τους κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου.

Στο πλαίσιο του Έργου, η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ θα συμμετέχει στη διοργάνωση και το σχεδιασμό των συμμετοχικών εργαστηρίων σχεδιασμού των ψηφιακών εργαλείων στις πιλοτικές εφαρμογές της Ελλάδας έχοντας ως κύριο ρόλο την παρότρυνση συμμετοχής των τοπικών φορέων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη της συνολικής επικοινωνίας και δημοσιότητας των δραστηριοτήτων του Έργου, της διάχυσης των αποτελεσμάτων του και της κεφαλαιοποίησης της πρωτότυπης έρευνας και γνώσης.


Εταιρικό σχήμα 

 1. Universita Telematica Internazionale (UNINETTUNO), επικεφαλής εταίρος, Ιταλία
 2. Engineering Ingengeria Informatica (ENG), Ιταλία
 3. Εθνικό  Κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης, Ινστιτούτο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ / ΙΠΤΗΛ), Ελλάδα
 4. Universidad Politecnica de Madrid (UPM), Ισπανία
 5. Universitat Autonoma de Barcelona (UAB), Ισπανία
 6. DEN Institute Αsbl (DEN), Βέλγιο
 7. Societa Cooperativa Sociale Camelot A R.L (CAM), Ιταλία
 8. Σύλλογος Εθελοντών Κιλκίς (OMNES), Ελλάδα
 9. Vrije Universiteit Brussel (VUB), Βέλγιο
 10. Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ), Ελλάδα
 11. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization  (UNESCO), Διεθνής Οργανισμός

Συνοπτική Ταυτότητα Έργου

Φορέας Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Χρηματοδοτικό πλαίσιο: Horizon Η2020 / Innovation Action
Ημερομηνία έναρξης έργου: 01/01/2019
Διάρκεια: 36 μήνες
Συνολικός Προϋπολογισμός Έργου: 4.109.327 EUR
Προϋπολογισμός ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ: 160.000 EUR


This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 822215.