18
Ιαν

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή αναδόχου προμηθευτή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκατάστασής του

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

Διαδημοτική Εταιρεία των ΟΤΑ Α’ βαθμού
της ευρύτερης Αστικής Μητροπολιτικής Θεσσαλονίκης

Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αρ. Πρωτ: 20/2019

Θεσσαλονίκη, 18/01/2019

 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

για την επιλογή αναδόχου προμηθευτή ηλεκτρονικού εξοπλισμού και εγκατάστασής του, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας, ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ: e-Όραση (e-Vision) και κωδικό έργου: T1ΕΔΚ-02454» το οποίο χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» (ΕΣΠΑ 2014 – 2020), με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

 

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ προτίθεται να προμηθευτεί εξοπλισμό, από επιχείρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών, για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρω έργου, με κριτήριο επιλογής αναδόχου προμηθευτή την χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης έργων, μελετών, προμηθειών και υπηρεσιών.

Ο συνολικός ενδεικτικός προϋπολογισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού ανέρχεται στο ποσό των 1.850,00 € χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 2.294,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του εξοπλισμού της προμήθειας, οι υποχρεώσεις του αναδόχου και ο τρόπος πληρωμής του, αναλύονται στο συνημμένο Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών.

Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλ. επικοινωνίας 2313 31 77 12, κα. Σ. Ζούντσα).

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν την τεχνική και οικονομική προσφορά τους σύμφωνα με το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, σε κλειστό φάκελο, συνοδευόμενο από την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας  που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στην ιστοσελίδα της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ  www.mdat.gr και έως την  25/01/2019 και ώρα 14:00  στα γραφεία της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, επί της οδού Β.  Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106A.  Προσφορές που δεν θα  περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Η Τελική κατάταξη των υποψηφίων που πληρούν τις προδιαγραφές, για την επιλογή Αναδόχου, θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης Έργων/Μελετών/Υπηρεσιών/Προμηθειών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη το κριτήριο της χαμηλότερης τιμής προσφοράς.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

του Διοικητικού Συμβουλίου

της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

 

 

ΓΕΩΡΓΙΑ ΡΑΝΕΛΛΑ