1
Νοέ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του έργου SocialPARK

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με φυσικά πρόσωπα, για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη Διευκόλυνση Εύρεσης Θέσεων Στάθμευσης βασισμένης σε Δεδομένα Πληθοπορισμού» – SocialPARK», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020»

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
  • Τον εγκεκριμένο Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Πρόσληψης Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
  • Την παρ. 8 του άρθρου 6 Ν. 2527/97 όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 10 του N. 3812/2009 και συμπληρώθηκε με την παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4314/14
  • Τις διατάξεις του άρθρου 8 παρ. 3 του Ν. 4325/2015
  • Τις ανάγκες που προέκυψαν για την υλοποίηση του έργου με τίτλο «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη Διευκόλυνση Εύρεσης Θέσεων Στάθμευσης βασισμένης σε Δεδομένα Πληθοπορισμού» – SocialPARK», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020»

Ανακοινώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει σε σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τέσσερα (4) φυσικά πρόσωπα για την κάλυψη των αναγκών του έργου SocialPARK με πλήρη τίτλο: «Ολοκληρωμένη Πλατφόρμα «Στάθμευσης ως Υπηρεσίας» για τη Διευκόλυνση Εύρεσης Θέσεων Στάθμευσης βασισμένης σε Δεδομένα Πληθοπορισμού», που εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» – ΕΣΠΑ 2014-2020», και ειδικότερα με προπτυχιακούς η διπλωματούχους Πολυτεχνικών Σχολών της ημεδαπής ή ισότιμου αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού τίτλου της αλλοδαπής, στις ειδικότητες Αρχιτέκτονες Μηχανικοί, Πολιτικοί Μηχανικοί, Τοπογράφοι Μηχανικοί και Μηχανικοί Χωροταξίας και Ανάπτυξης.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη ΕΔΩ