10
Οκτ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (e-Όραση)

MHTPOΠOΛITIKH ANAΠTYΞIAKH ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ
ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΟΤΑ Α’ ΒΑΘΜΟΥ
ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
A.M.A.E. 30634/62/B/94/0065 – APlΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – AP. MH. EΠ. OTA: 23

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Tηλ.: 2313 31 7712
email: info@mdat.gr

Αρ. Πρωτ.: 538

Θεσσαλονίκη 10/10/2018

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Για τη σύναψη μίσθωσης έργου με φυσικό πρόσωπο για την κάλυψη αναγκών του έργου με τίτλο “Ενισχύοντας την αυτονομία των ανθρώπων με μειωμένη όραση μέσω μηχανικής όρασης και ακουστικής επικοινωνίας (e-Οραση)” που εντάσσεται στο Πρόγραμμα “ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ” ΕΣΠΑ 2014-2020

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ