8
Μαρ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την παροχή υπηρεσιών «Προώθησης και Διάχυσης»

 

 

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Για την παροχή υπηρεσιών «Προώθησης και Διάχυσης» για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel», ακρωνύμιο DESTI-SMART.

 

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, έχοντας υπόψη:

το ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

τους Κανονισμούς της ΜΑΘ ΑΑΕ ΟΤΑ

τoν Οδηγό Εφαρμογής του  Προγράμματος  INTERREG EUROPE

το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο, την κατανομή του προϋπολογισμού και το χρονοδιάγραμμα του έργου

το Subsidy Contract και το Partnership Agreement του έργου

την με ημερομηνία 29/05/2018 επιστολή της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος «INTERREG EUROPE» σχετικά με την τελική έγκριση του έργου DESTΙ-SMART,

την υπ’ αριθμ. 3/16η/20-4-2018 απόφαση του ΔΣ της ΜΑΘ Α.Ε. για την αποδοχή του έργου “DESTI-SMART”,

την ανάγκη υλοποίησης Υπηρεσίας

 

Προσκαλεί

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Προώθησης και Διάχυσης» στο πλαίσιο του έργου με ακρωνύμιο DESTISMART «Delivering Efficient Sustainable Tourism with low-carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and ResponsibleTravel», (με κωδικό CPV 79342200) έπειτα από την υποβολή τεχνικών και οικονομικών προσφορών. Κριτήριο αξιολόγησης είναι  η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής .

Δείτε το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εδω (λινκ)

Τεχνικές Προδιαγραφές εδώ (λινκ)

Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εδώ (λινκ)

Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εδώ (λινκ)

Διευκρινιστικές Απαντήσεις