27
Μαΐ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 593/09.05.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 27-05-2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 593/09.05.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου, με Πτυχίο / Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμων ιδρυμάτων εξωτερικού, με πενταετή, τουλάχιστον, εμπειρία στο σχεδιασμό, υλοποίηση, και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, συμπεριλαμβανομένων και έργων Horizon, και άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Γ2/C2), για σύναψη σύμβασης μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 31.12.2025, για την κάλυψη των αναγκών του έργου: UPCAST – Universal Platform Components for Safe Fair Interoperable Data Exchange, Monetisation and Trading (Grant Agreement-101093216) της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.

Δείτε τον πίνακα εδώ