7
Ιούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ

ΑΔΑ: 9Α7Η46Μ0ΛΗ-34Η

 

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1,  546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ : 58080704000
ΑΦΜ : 094410584 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ : Α.Δ.Μ-Θ 23

Θεσσαλονίκη, 05/06/2024

Αρ. Πρωτ.: 782

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που είναι (με σειρά ποσοστού συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο) : 

 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 5. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 6. Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 7. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 8. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 9. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ NOESIS
 10. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΕΚΕΤΑ
 11. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 12. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 13. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
 14. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης αποκλειστικά, κατ’ εφαρμογή του αρ 24 παρ.4 του Καταστατικού μας και του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, την 1η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00 μμ., για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 1. Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, μετά του σχετικού προσαρτήματος για την Εταιρική Χρήση 2023.
 2. Διανομή αποτελεσμάτων Χρήσης 2023
 3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την χρήση της 31.12.2023 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2023. (1.1.2023-31.12.2023)
 4. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2024.
 5. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών του Προέδρου της Εταιρείας και του Διευθύνοντος Συμβούλου αυτής.
 6. Διάφορα άλλα θέματα και ενημερώσεις.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα Συμμετοχής και  Ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν το αποδεικτικό κατοχής των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Οι Μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για την εκπροσώπηση αυτή από τα αρμόδια όργανά τους.

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτή με την ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους.

Επαναληπτική Συνεδρίαση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που ορίζει ο Νόμος, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης αποκλειστικά, κατ’ εφαρμογή του αρ 24 παρ.4 του Καταστατικού μας και του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, την 8η Ιουλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14:00μμ. 

Με εντολή του Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ