24
Μαΐ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-352151) Υπηρεσίες Ανακαίνισης τριάντα (30) διαμερισμάτων στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 352151)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ
Υπηρεσίες Ανακαίνισης τριάντα (30) διαμερισμάτων στην περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Κοινωνική στέγαση για τις πλέον ευάλωτες ομάδες»

 

Εκτιμώμενης αξίας 390.458,00 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% ),

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ΕΣΗΔΗΣ_352151
ή από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Α/Α Συστήματος : 352151)