10
Μαΐ

Ένταξη της πράξης «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» στο πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη της πράξης «ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΚΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ» στο πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2021-2027»

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης

Φυσικό Αντικείμενο της πράξης:

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του Πάρκου Βοσπόρου της Δημοτικής Κοινότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. Ο χώρος είναι χαρακτηρισμένος ως πάρκο με τμήμα παιδικής χαράς και εμβαδό 2.790,19 τ.μ.

Για την ανάπλαση της περιοχής θεωρήθηκε αναγκαία η δημιουργία ενός κοινόχρηστου χώρου αστικού πάρκου ως πυρήνα αναψυχής και υπαίθριων δραστηριοτήτων που θα συμβάλλει στη βελτίωση του μικροκλίματος.

O σχεδιασμός αφορά στην υλοποίηση της ανάπλασης εντός των ορίων του υφιστάμενου κρασπέδου, χωρίς επεμβάσεις στην οδοποιία των περιμετρικών οδών.

Από την αξιολόγηση τόσο της υφιστάμενης κατάστασης όσο και των προβλεπόμενων γενικότερων επεμβάσεων αναβάθμισης της περιοχής προέκυψαν οι εξής στόχοι:

– Σχεδιασμός χώρου ανοιχτού προς την κοινότητα ώστε να επιτρέπει αλλά και να προσελκύει την ανάπτυξη τόσο οργανωμένων όσο και απρόβλεπτων χρήσεων.

– Προσβασιμότητα και χρήση από όλες τις ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες και από όλες τις ηλικίες

– Δυνατότητα χρήσης των χώρων και για συμπληρωματική εκπαίδευση από τα γύρω σχολεία όλων των βαθμίδων

– Δημιουργία ασφαλέστερου περιβάλλοντος και καλύτερων συνθηκών διαβίωσης.

– Βιοκλιματική προσέγγιση στο σχεδιασμό για βελτίωση του μικροκλίματος με τη δημιουργία συνθηκών θερμικής, οπτικής, ακουστικής άνεσης.

– Αισθητική αναβάθμιση.

– Δημιουργία ενός κοινού σχεδιαστικού ύφους, το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερο χαρακτήρα στο πάρκο, δημιουργώντας μία νέα “αισθητική ταυτότητα” στην ευρύτερη περιοχή.

Για να δείτε την Απόφαση ένταξης πατήστε εδώ