9
Φεβ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΔΑ: 9ΕΨΚ46Μ0ΛΗ-Ζ18

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α΄ 1,  546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ : 58080704000

ΑΦΜ : 094410584 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ : Α.Δ.Μ-Θ 23

Θεσσαλονίκη, 05/02/2024

Αρ. Πρωτ.: 0139

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.- ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ που είναι (με σειρά ποσοστού συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο) :

 

 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 4. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 5. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 6. Φο.Δ.Σ.Α. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 7. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 8. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 9. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ NOESIS
 10. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ/ ΕΚΕΤΑ
 11. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 12. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 13. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
 14. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης αποκλειστικά, κατ’ εφαρμογή του αρ 24 παρ.4 του Καταστατικού μας και του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, την 5η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μμ., για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Τροποποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) της Εταιρείας.

2.Έγκριση κατάρτισης ψηφιακού οργανογράμματος της Εταιρείας.

3.Έγκριση μεταβίβασης μετοχών της Εταιρείας από τον Δήμο Θεσσαλονίκης στον Δήμο Θερμαϊκού και είσοδος του τελευταίου ως μετόχου στην Εταιρεία.

4. Έγκριση προκαταβολής αμοιβών μελών ΔΣ.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα Συμμετοχής και  Ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν το αποδεικτικό κατοχής των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Οι Μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για την εκπροσώπηση αυτή από τα αρμόδια όργανά τους.

Σαράντα οχτώ (48) ώρες πριν την ημερομηνία σύγκλησης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στα γραφεία της Εταιρείας ο πίνακας των μετόχων που έχουν το δικαίωμα ψήφου σε αυτή με την ένδειξη τυχόν αντιπροσώπων τους.

Επαναληπτική Συνεδρίαση

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας που ορίζει ο Νόμος, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης αποκλειστικά, κατ’ εφαρμογή του αρ 24 παρ.4 του Καταστατικού μας και του άρθρου 125 του ν. 4548/2018, την 12η Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00μμ.

 

 Με εντολή του Δ.Σ.

 

 Ο Πρόεδρος

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΑΚΗΣ