13
Ιαν

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-194125) «Ανασχεδιασμός και πρασινισμός πάρκου Βοσπόρου της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ :

«Ανασχεδιασμός και πρασινισμός πάρκου Βοσπόρου της Δημοτικής Ενότητας Μενεμένης
του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης
»

Εκτιμώμενης αξίας 806.451,61 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ESHDHS_194125

ή από την πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (Α/Α Συστήματος : 194125)