10
Μαρ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ) «Αποκατάσταση κτηρίου στρατωνισμού»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ :

«Αποκατάσταση κτηρίου στρατωνισμού»

Εκτιμώμενης αξίας 5.150.876,24 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24 %),

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ΤΕΥΧΗ_ΕΣΗΔΗΣ_187495

Την Προμελέτη και την Οριστική Μελέτη μπορείτε να την κατεβάσετε : Προμελέτη + Οριστική Μελέτη

Την Μελέτη Εφαρμογής μπορείτε να την κατεβάσετε : Μελέτη Εφαρμογής