8
Ιούλ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 
ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23  

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία : ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της που βρίσκονται στην Διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συσκέψεων των Γραφείων της Εταιρείας 1ος ‘όροφος – Γραφείο 105 A’ – Δημαρχείο Θεσσαλονίκης την 29η Ιουλίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00 μμ., για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Έγκριση Ισολογισμού και των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της 31.12.2018, με τις επ΄ αυτών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών της χρήσης.
  2. Έγκριση της πρότασης διανομής των αποτελεσμάτων της περιόδου που έληξε με ημερομηνία 31.12.2018.
  3. Έγκριση των αποφάσεων, των πράξεων και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου. 
  4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη  αποζημίωσης για την χρήση 2018.
  5. Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις.

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

 

Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

 

Οι μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί, και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για τα την εκπροσώπηση αυτή.

 

Θεσσαλονίκη, 4.7.2019

Με εντολή του Δ.Σ.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γεωργία Ρανέλλα

Πρόσκληση σε ΤΓΣ 2019 ΜΑΘ ΑΑΕ ΟΤΑ