20
Μαρ

Κοινωνική Στέγαση των πλέον ευάλωτων ομάδων– Δήμος Θεσσαλονίκης

Το πιλοτικό έργο με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας στοχεύει στην πρόληψη και αντιμετώπιση του στεγαστικού αποκλεισμού ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού που βιώνουν ή απειλούνται από έλλειψη στέγης, και τη δημιουργία δικτύων μεταξύ ιδιοκτητών κατοικιών και τοπικών κοινωνικών υπηρεσιών με σκοπό την ανάπτυξη μιας πολιτικής κοινωνικής στέγασης για τις ομάδες αυτές.

Οι παρεμβάσεις του έργου περιλαμβάνουν:

  • Την ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση 30 διαμερισμάτων δημόσιας ιδιοκτησίας προκειμένου να ενταχθούν σε ένα δίκτυο οικονομικά προσιτής ενοικιαζόμενης κατοικίας
  • Θέσπιση ενός συστήματος των δικαιούχων, καθώς και των λοιπών όρων για την ένταξη στο πρόγραμμα (κριτήρια επιλεξιμότητας, διάρκεια ένταξης στο πρόγραμμα, συνοδευτικές υπηρεσίες)

Το έργο αποτελεί σύμπραξη μεταξύ του Δήμου Θεσσαλονίκης, του Υπουργείο Οικογένειας και Κοινωνικής Συνοχής, και του Φορέα Κοινωνικής Μίσθωσης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.

το έργo εντάσσεται στον άξονα 3.4 “Αύξηση της πρόσβασης σε αποτελεσματικές και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικές” του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και την τοπική στεγαστική πολιτική επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://housing-thessaloniki.gr/en/