15
Ιαν

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1428 /12.12.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 15-01-2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 1428 /12.12.2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου με Πτυχίο / Δίπλωμα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμων ιδρυμάτων εξωτερικού, με μεταπτυχιακές σπουδές στον κλάδο του Τουρισμού και τριετή εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση, και διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων έργων, για σύναψη σύμβασης μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως 01.12.2025,  για την κάλυψη των αναγκών του έργου: HECTOR – eHancing protECTion Of touristic sites in euRope (Grant Agreement No. 101100558)» που υλοποιεί η Δ/νση Διαχείρισης και Υλοποίησης Έργων Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ.

Δείτε τον πίνακα εδώ