13
Οκτ

UPCAST – Συστατικά ενιαίας πλατφόρμας για ασφαλή, δίκαιη, διαλειτουργική ανταλλαγή δεδομένων

Η ευρωπαϊκή πολιτική για μια δίκαιη οικονομία δεδομένων βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο όλων των στρατηγικών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Τα δεδομένα έχουν γίνει ένας ουσιώδης πόρος για την οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την πρόοδο της κοινωνίας. Η ανάλυση δεδομένων διευκολύνει τη βελτιστοποίηση διαδικασιών και αποφάσεων, την καινοτομία και την πρόβλεψη μελλοντικών γεγονότων. Η παγκόσμια αυτή τάση προσφέρει τεράστιες δυνατότητες σε διάφορους τομείς, από την υγεία, το περιβάλλον, το κλίμα, την αποδοτικότητα των πόρων και την ενέργεια, έως τα θέματα της αστικής ατζέντας, τα ευφυή συστήματα μεταφορών και τις έξυπνες πόλεις.

Όπως τονίζεται στη Ευρωπαϊκή στρατηγική για τα δεδομένα, «Η ΕΕ μπορεί να αποτελέσει ηγετικό πρότυπο μιας κοινωνίας που βασίζεται σε δεδομένα, ώστε να λαμβάνει καλύτερες αποφάσεις, τόσο στον επιχειρηματικό όσο και στον δημόσιο τομέα […]. Η EE θα πρέπει να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον πολιτικής ώστε, έως το 2030, το μερίδιο της ΕΕ στην οικονομία των δεδομένων να αντιστοιχεί στην οικονομική της βαρύτητα, όχι από ανάγκη αλλά από επιλογή.»