24
Μαΐ

Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design

Το Innovative Design Cluster είναι ο πρώτος, στην Ελλάδα, Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design που συγκροτείται από μικρές, πολύ μικρές και μεσαίες εταιρείες, ερευνητικά κέντρα και φορείς που δραστηριοποιούνται ή ενσωματώνουν στις δραστηριότητές τους τον δημιουργικό σχεδιασμό.

Όπως αναφέρεται στον τίτλο του, ο Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design (Innovation Design Cluster) συγκροτήθηκε από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στους κλάδους του δημιουργικού σχεδιασμού. Ο δημιουργικός σχεδιασμός (design) διατρέχει μία σειρά από τομείς της οικονομίας και αποτελεί ένα ισχυρό όχημα οικονομικής ανάπτυξης. Κατέχει σημαντική θέση στις αναπτυξιακές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναγνωρίζεται διεθνώς ως σημαντικός οριζόντιος και διατομεακός μοχλός προώθησης της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων αλλά και των τοπικών και περιφερειακών συστημάτων καινοτομίας και ανάπτυξης.

Όραμα του Innovative Design Cluster είναι η ανάδειξη μιας διευρυμένης αντίληψης για την αξία και τον ρόλο του ελληνικού δημιουργικού σχεδιασμού ως παράγοντα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Στόχος του Innovative Design Cluster είναι η ευαισθητοποίηση και δραστηριοποίηση όλων των παραγωγικών τομέων της αγοράς για τη βέλτιστη αξιοποίησή του Design καθώς και η ενίσχυση της εξωστρέφειας του ελληνικού σχεδιαστικού τομέα μέσω ανάπτυξης συνεργειών με διεθνή clusters και ομοειδή δίκτυα καινοτομίας ή μέσω  αξιοποίησης αντιπροσωπευτικών μηχανισμών όπως ο θεσμός των «European Design Weeks», τα δημιουργικά δίκτυα της UNESCO κ.ά.

 Φορέας Αρωγός της συγκρότησης του Innovative Design Cluster είναι η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ). H συγκρότηση του Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας υλοποιείται στο πλαίσιο της Δράσης Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας (Innovation Clusters) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020.


Στον Συνεργατικό Σχηματισμό Καινοτομίας για το Design συμμετέχουν, σήμερα, πάνω από 20 εταιρίες
από διάφορους κλάδους του δημιουργικού σχεδιασμού καθώς και ερευνητικοί φορείς και φορείς διαμεσολάβησης.


Μάθετε περισσότερα στο: www.innovativedesigncluster.gr
Facebook page: https://www.facebook.com/innovativedesigncluster
LinkedIn page: https://www.linkedin.com/company/innovative-design-cluster