13
Σεπ

DIALOGOS: COMMUNICATION IN PUBLIC SERVICE INTERPRETING AND TRANSLATING WITH LANGUAGES OF LESSER DIFFUSION

Το έργο αυτό συμβάλει στην αντιμετώπιση των επικοινωνιακών εμποδίων των μεταναστών, ειδικά εκείνων που προέρχονται από χώρες με γλώσσες μικρότερης διάδοσης (ΓΜΔ), για τις οποίες υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένων επαγγελματιών μετάφρασης και διερμηνείας, με τη δημιουργία ενός επιμορφωτικού προγράμματος και σχετικού υλικού που θα απευθύνεται σε μετανάστες που μιλούν γλώσσες πολιτισμικής κληρονομιάς και δίγλωσσους ομιλητές των ΓΜΔ, οι οποίοι μπορούν να γίνουν διερμηνείς και μεταφραστές δημόσιων υπηρεσιών (ΔΜΔΥ).

Το έργο επικεντρώνεται συγκεκριμένα στους ακόλουθους στόχους: χαρτογράφηση των ΓΜΔ στις χώρες των εταίρων, εντοπισμός των επικοινωνιακών αναγκών, ανάπτυξη υλικού και πόρων για τη γεφύρωση των επικοινωνιακών κενών με τους θεσμούς και τις δημόσιες υπηρεσίες και ανάπτυξη ενός κύκλου μαθημάτων κατάρτισης για τους μετανάστες με επαρκείς δίγλωσσες και διαπολιτισμικές ικανότητες των ΓΜΔ (μετά από ανάλυση πιλοτικού επιμορφωτικού προγράμματος), ώστε να είναι σε θέση να τους προσλάβουν ως επαγγελματίες και καταρτισμένους ΔΜΔΥ.

Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι τα εξής: Ανασκόπηση/χαρτογράφηση της τρέχουσας κατάστασης των προγραμμάτων και δραστηριοτήτων κατάρτισης, καθώς και του διαθέσιμου εκπαιδευτικού υλικού στις ΓΜΔ, έκθεση ανάλυσης/έρευνας και υλικού για το πιλοτικό  πρόγραμμα κατάρτισης, πιλοτικό επιμορφωτικό πρόγραμμα, εκπαιδευτικό υλικό στις γλώσσες που κρίνονται απαραίτητες, ανοιχτή πρόσβαση σε συνδυαστικό επιμορφωτικό πρόγραμμα  που θα εφαρμοστεί σε οποιαδήποτε γλώσσα στο μέλλον, όπως επίσης και κατευθυντήριες γραμμές και οδηγό καλών πρακτικών.

Επικεφαλής εταίρος: Universidad de Alcalá (UAH), Ισπανία

Εταίροι: Πανεπιστήμιο της Γένοβα (UNIGE), Ιταλία

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Ελλάδα

Abrazando Ilusiones Ίδυμα (ΜΚΟ, Ισπανία)

Σύλλογος San Marcellino, Γένοβα, (ΜΚΟ, Ιταλία)

Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ)

Διάρκεια: 36 μήνες (1 Σεπτεμβρίου 2022-31 Αυγούστου 2025)

Συμφωνία επιχορήγησης αριθ.: 2022-1-ES01-KA220-HED-000086867

Ιστοσελίδα του έργου: https://dialogoserasmus.eu