16
Νοέ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-193686) «Έργο δημιουργίας νέων ταφικών τμημάτων και έργων υποδομής στα Κοιμητήρια Ευόσμου»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΕΡΓΟΥ
ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΤΟΥ Ν. 4412/2016
ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

 

«Έργο δημιουργίας νέων ταφικών τμημάτων και έργων υποδομής
στα Κοιμητήρια Ευόσμου»

 

Εκτιμώμενης αξίας 6.491.935,48 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24 %)

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ :  ESHDHS_193686

ή από το ΕΣΗΔΗΣ, Α/Α Συστήματος : 193686