26
Ιούλ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την ανάθεση των υπηρεσιών παροχής συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
Θεσσαλονίκη, 26/07/2021
Αριθμ. Πρωτ: 719

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ -ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, προτίθεται να προβεί σε διαδικασία απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν.4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 50 του Ν.4782/2021), για την ανάθεση των υπηρεσιών παροχής συμβούλων σε θέματα σχεδιασμού (cpv: 79415200‐8) και συγκεκριμένα τη «Συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών βάσεων επιχειρηματικών δεδομένων και σύνταξη Έκθεσης Αξιολόγησης της οικονομικής και επενδυτικής δραστηριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης με ανάλογη εκτίμηση των επιπτώσεων από την πανδημία σε επιλεγμένους κλάδους».

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών (Τεχνική Μελέτη) πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ