3
Νοέ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΜΑΘ AΑΕ/ΟΤΑ
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ Χ 10”
 BΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1 , 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065- ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584- Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ : Α.Δ.Μ-Θ 23

 

 

Θεσσαλονίκη 29/10/2020

Αριθ. Πρωτ. 429

  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 

Σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ της ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ που είναι (με σειρά ποσοστού συμμετοχής στο Μετοχικό Κεφάλαιο) :

 

  1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
  2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
  3. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  4. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
  5. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
  6. ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ/ NOESIS
  7. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
  8. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ  
  9. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
  10. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΘ
  11. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
  12. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
  13. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
  14. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
  15. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
  16. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

 

σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της, που βρίσκονται στην Διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 Θεσσαλονίκη, στην αίθουσα συσκέψεων* της εταιρείας, 1ος όροφος γραφείο 104Α – Δημαρχείο Θεσσαλονίκης στις 24/11/2020, ημέρα Τρίτη  και ώρα 15.00 μμ. για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1) Μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, κατά 299.747,60 ευρώ, με σκοπό τον ισόποσο συμψηφισμό μέρους συσσωρευμένων λογιστικών ζημιών προερχομένων από τη διαχειριστική χρήση 2011, με διαγραφή των ζημιών αυτών από το λογαριασμό “αποτελέσματα εις νέο”, προς το σκοπό εξυγίανσης της εταιρείας, με ακύρωση 10.690 μετοχών, ονομαστικής αξίας 28,04 η καθεμιά, ανάλογα με το ποσοστό συμμέτοχης των ήδη υφιστάμενων μετοχων στο μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας.

2) Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά διακόσιες σαράντα χιλιάδες είκοσι δυο ευρώ και σαράντα λεπτά (240.022,40 €), με εισφορά – καταβολή μετρητών, με την έκδοση οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (8.560) νέων μετοχων, ονομαστικής αξίας 28,04 € η καθεμιά, με αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 6 του καταστατικού της εταιρείας.                                                                                 

3) Τροποποίηση άλλων άρθρων του ισχύοντος καταστατικού της εταιρείας.                                                                                                                                                              

4) Έγκριση τροποποίησης κανονισμών της εταιρείας.

5)  Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

6) Συμμετοχή της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ σε υπό σύσταση αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία «Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Ανάπτυξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας Θεσσαλονίκης».                                                                                                                                                                                                                                                   

7) Έγκριση διάθεσης μετοχών ενόψει μετεξέλιξης της εταιρείας σε ΑΟΤΑ.                                                                                                                                                                                                                                                                          

8) Διάφορα άλλα θέματα και ανακοινώσεις                                                                                                                                                                       

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

 

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι Μέτοχοι της Εταιρείας.  Οι Μέτοχοι που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν το αποδεικτικό κατοχής των μετοχών τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

 

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

 

Οι Μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για τα την εκπροσώπηση αυτή.

 Με εντολή του Δ.Σ.

 

  

Η Πρόεδρος

Μαρία Καραγιάννη

 

* Σημειώνεται ότι ο τύπος της συνεδρίασης δύναται να μεταβληθεί λόγω της πανδημίας του Covid-19 βάσει των ισχυουσών κατά το χρονική στιγμή διεξαγωγής της Συνεδρίασης διατάξεων και οδηγίες της κυβέρνησης.