2
Ιούλ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. : 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ : 58080704000
ΑΦΜ : 094410584 – ΔΟΥ : ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡΩΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΤΑ : Α.Δ.Μ-Θ 23 

Θεσσαλονίκη 1/7/2020

Αρ. Πρωτ.285

ΠΡΟΣ:
Τους μετόχους της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

κκ Δημάρχους των Δήμων  :

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, κ. Κ. Ζέρβα
ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ, κ. Σ. Δανιηλίδη ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ, κ. Λ. Κυρίζογλου
ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, κ. Ι. Δαρδαμανέλη
ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ, κ. Δ. Δεμουρτζίδη
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ, κ. Κ. Μανδαλιανό
ΠΥΛΑΙΑΣ – ΧΟΡΤΙΑΤΗ, κ. Ι. Καϊτετζίδη
ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ, κ. Π. Τσακίρη
ΔΕΛΤΑ, κ. Γ. Ιωαννίδη
ΘΕΡΜΗΣ, κ. Θ. Παπαδόπουλο
ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ, κ. Σ. Αναγνωστόπουλο

κκ Προέδρους Οργανισμών :

 Ε.Υ.Α.Θ ΑΕ., κ. Α. Παπαδόπουλο
ΕΚΕΤΑ, κ. Αθ. Κωνσταντόπουλο
Ε.Δ.Π. – ΑΠΘ ΑΕ, κ. Ν. Παπαϊωάννου
ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε., κ. Γ. Κωνσταντόπουλο
Κέντρο ΝΟΗΣΙΣ, κ. Μ. Σιγάλα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό καλούνται οι Μέτοχοι της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία :

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ

σε Τακτική Γενική Συνέλευση στα Γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Διεύθυνση Βασιλέως Γεωργίου Α΄ 1 Θεσσαλονίκη (Δημαρχείο Θεσσαλονίκης), στην αίθουσα συσκέψεων 1ος όροφος – Γραφείο 104 A’, την 23η Ιουλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μμ., για να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση Ισολογισμού και λοιπών Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων, μετά του σχετικού προσαρτήματος για την Εταιρική χρήση 2019.

2. Διανομή αποτελεσμάτων Χρήσης 2019.

3. Έγκριση της συνολικής διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας κατά την χρήση της 31.12.2019 και απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα κατά την χρήση 2019. (1.1.2019-31.12.2019)

4. Λήψη Απόφασης για την μετεξέλιξη της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΟΤΑ) με προσαρμογή του καταστατικού της στον Ν. 4674/2020 “Στρατηγική αναπτυξιακή προοπτική των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ρύθμιση ζητημάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών & άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α’ 53/11-3-2020), και έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της Εταιρείας.

5. Έγκριση Κανονισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΚΕΥ) του ΑΟΤΑ

6. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

7. Ορισμός Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τη χρήση 2020.

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση

Δικαίωμα Συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση έχουν όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας.
Όσοι μέτοχοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στην Γενική Συνέλευση θα πρέπει να καταθέσουν τις μετοχές τους στο Ταμείο της Εταιρείας ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή σε οποιαδήποτε ανώνυμη τραπεζική εταιρεία στην Ελλάδα και να προσκομίσουν τα αποδεικτικά έγγραφα κατάθεσης μαζί με τα τυχόν έγγραφα εκπροσώπησης τους στα γραφεία της Εταιρείας, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης.

Διαδικασία για την άσκηση δικαιώματος ψήφου μέσω αντιπροσώπου/ων.

Οι μέτοχοι (ΟΤΑ, Οργανισμοί, και λοιποί Φορείς) εκπροσωπούνται στη Γενική Συνέλευση δια του Νομίμου εκπροσώπου τους ή δια εγγράφως εξουσιοδοτημένου προσώπου ειδικά για τα την εκπροσώπηση αυτή με έγγραφη εξουσιοδότηση η οποία προσκομίζεται και κατατίθεται στην Γενική Συνέλευση.

Με εντολή του Δ.Σ.

Η Πρόεδρος
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ