3
Ιούλ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου REMEDIO


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, ποσού 2.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ (εφόσον απαιτηθεί), για την κάλυψη των αναγκών του έργου REMEDIO – “REgenerating mixed – use MED urban communities congested by traffic through Innovative low carbon mobility sOlutions (ελληνική απόδοση τίτλου: Εφαρμογή καινοτόμων συγκοινωνιακών λύσεων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος σε πόλεις της Μεσογείου), το οποίο εκπονεί η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ,  στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Μεσογειακής Συνεργασίας Interreg MED 2014-2020.

Δείτε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης: εδώ
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος: εδώ