28
Ιούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23  

 Θεσσαλονίκη, 28/6/2019

Αριθμ. Πρωτ: 195

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 21 μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για τον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

 Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

έχοντας υπόψη:

 • το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ
 • Τους Κανονισμούς της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
 • Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017
 • Την υπ’ αριθμ. 5 απόφαση της 7ης/07.06.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Προκηρύσσει

για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για τον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών. την πρόσληψη στελέχους πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 21 μηνών.

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχει στις καταστατικές της αρχές την υλοποίηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής και ανάπτυξης δομών υποστήριξης ευάλωτων ομάδων στις οποίες περιλαμβάνονται οι  πολιτικές ένταξης προσφύγων και μεταναστών.

Τα ανωτέρω υλοποιούνται αυτοτελώς από την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ ή και σε συνεργασία με ΟΤΑ και άλλους  μετόχους της  μέσα από την Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών  η οποία υλοποιεί τα Προγράμματα ενίσχυσης της αυτονομίας και υποστήριξης της οικιστικής και κοινωνικής ένταξης των προσφύγων και μεταναστών που διαβιούν νόμιμα στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Το πρόγραμμα θα αφορά σε ολοκληρωμένη προσέγγιση της υποστήριξης των προσφύγων και μεταναστών και θα πραγματοποιήσει δραστηριότητες  στα  παρακάτω  πεδία :

 • Υποστήριξη για την Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 • Υποστήριξη για την Πρόσβαση σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας
 • Μέριμνα για την Πρόσβαση σε κοινωνική κατοικία
 • Μέριμνα για την εκπαίδευση σχετικά με την μεταγεννητική φροντίδα
 • Δράσεις συμμετοχής της κοινότητας στην κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων
 • Δικτύωση φορέων και κοινωνικών σχημάτων
 • Υποστήριξη για την Πρόσβαση στην μη τυπική εκπαίδευση
 • Υποστήριξη της ενίσχυσης του δυναμικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την ανάπτυξη και διεύρυνση των δράσεων ένταξης

 Καθήκοντα:

Το στέλεχος που θα επιλεγεί πρόκειται να:

 • Είναι υπεύθυνος/η για την έγκαιρη, ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση του εγκεκριμένου προγράμματος
 • Παρακολουθεί στενά την πρόοδο όλων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και να συλλέγει τα απαιτούμενα δεδομένα για λόγους υποβολής εκθέσεων
 • Παρακολουθεί και να διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των οικονομικών αναφορών σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
 • Εξασφαλίσει την συμπληρωματικότητα μεταξύ του προαναφερθέντος προγράμματος και άλλων δράσεων που διαχειρίζονται η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και ο Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Εκτελεί τα διοικητικά καθήκοντα που απαιτούνται για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και να παρακολουθεί την διαδικασία προμηθειών και υπεργολαβιών για όλες τις ανωτέρω δραστηριότητες
 • Καθορίζει τις παραμέτρους των διαφόρων συνιστωσών του προγράμματος, μεταξύ των οποίων: α) το πλαίσιο παρακολούθησης, β) τους ειδικούς όρους αναφοράς και τα παραδοτέα για κάθε στοιχείο, γ) τις περιγραφές θέσεων εργασίας του προσωπικού που θα απασχολείται
 • Συντονίζει και να συνεργάζεται στενά με τους φορείς που προβλέπεται να επωφεληθούν από το πρόγραμμα, καθώς και με τους δευτερεύοντες φορείς που προβλέπονται
 • Υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του προγράμματος πέρα από τη διάρκειά του, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης χρηματοδότησης και της ανάπτυξης του προγράμματος

 Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου ορίζονται ακολούθως: 

 •  Προσόντα και δεξιότητες:
 • Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών στους ανωτέρω τομείς
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή Γνώση χειρισμού Η/Υ και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
 • Εξοικείωση με τη μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας

 

 • Γενική επαγγελματική εμπειρία:
 • Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφείς τομείς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κοινωνικής ένταξης, των κοινωνικών υπηρεσιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, της μετανάστευσης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας ως διαχειριστής έργου ή / και συντονιστής έργου σε Διεθνή Οργανισμό.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη και παρακολούθηση συστημάτων χρηματοδοτούμενων από διεθνείς οργανισμούς
 • Εμπειρία διαχείρισης του προϋπολογισμού προγραμμάτων και την εποπτεία του προϋπολογισμού
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Εμπειρία στη διεκδίκηση χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά μέσα
 • Εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή προτάσεων, προώθηση, διαχείριση και υλοποίηση παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων / προγραμμάτων (τουλάχιστον δύο στο σύνολο)

 

Επιθυμητά προσόντα του υποψηφίου που θα εκτιμηθούν:

 • Εμπειρία στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
 • Εμπειρία στην ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και / ή υποστήριξη σε συναφείς τομείς ευάλωτων ομάδων
 • Εξοικείωση με την μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με ή σε δημόσιους οργανισμούς
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων -Διπλώματα, Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά κλπ. σε απλά φωτοαντίγραφα), συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα www.mdat.gr της Εταιρίας και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106α. (Πληροφ.:   κα Στεφανία Γκολιδάκη, τηλ.: 2313 31 77 12, email: info@mdat.gr)

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η τελική αξιολόγηση – κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρόσληψης Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Προσωπικότητα

10%

Επιστημονική κατάρτιση

15%

Εξειδίκευση/ επαγγελματική εμπειρία

70%

Οικογενειακή κατάσταση

5%

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ