1
Σεπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ «ΚΑΛΥΨΗ»

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2313 31 77 12
email: info@mdat.gr

Θεσσαλονίκη, 25/08/2023

Αριθμ. Πρωτ: 843

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.E. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ), με σκοπό την κάλυψη των αναγκών υλοποίησης του Προγράμματος Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου(Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), με ειδικότητα Νομικού της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, με Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, χρονικής διάρκειας τριανταέξι (36) μηνών, ήτοι από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του Προγράμματος στις 31/10/2026, για την κάλυψη των αναγκών του Προγράμματος Στεγαστικής Συνδρομής «ΚΑΛΥΨΗ», συνολικού κόστους 61.200,00€.

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ

“Η ορθή επανάληψη αφορά στην σύντμηση της προθεσμίας υποβολής ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης (όρος 8.6 της πρόσκλησης) από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες σε τρεις (3), και τούτο για να μην εμποδιστεί η υπογραφή των ΣΜΕ από την προεκλογική απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Η εν λόγω σύντμηση της προθεσμίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες και με την αποστολή στον καθένα τους σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας συγχρόνως με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων”