17
Μαΐ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης – ΚΣΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Τομέα Χρήσεων γης – Περιβάλλοντος»

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

 

Προς: INTELSPACE Innovation Technologies

 Θεσσαλονίκη, 17/05/2023

Αρ. Πρωτ.: 494

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Εκπόνησης του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης – ΚΣΠ του Δήμου Θεσσαλονίκης στον Τομέα Χρήσεων γης – Περιβάλλοντος» στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «Υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης για την προετοιμασία του Κλιματικού Συμφώνου Πόλης – Αποστολή των 100 Κλιματικά Ουδέτερων Πόλεων», (με κωδικούς CPV: 71351700-0 «Υπηρεσίες επιστημονικών ερευνών» ή/ και 90712000 «Περιβαλλοντικός σχεδιασμός» του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων και σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την ανάσχεση και την προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή) μέσω της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης του άρθ. 118 του Ν.4412/16 με την πρόσκληση για υποβολή οικονομικής προσφοράς.

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ

Για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δείτε εδώ