30
Μαρ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (ΕΣΗΔΗΣ-187940) «Αναπλάσεις Κ.Χ. Μεγ. Χωριού & Λιβαδιών της Ν. ΤΗΛΟΥ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ :

«Αναπλάσεις Κοινόχρηστων Χώρων στους οικισμούς Μεγάλο Χωριό και Λιβαδιών της Ν. ΤΗΛΟΥ»

Εκτιμώμενης αξίας

443.548,39 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24 %),

 

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ΕΣΗΔΗΣ_187940