22
Νοέ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ επί αποδείξει

Θεσσαλονίκη 22/11/2021

Αρ. Πρωτ: 966

ΠΡΟΣ: Πίνακα αποδεκτών

 1. ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
 2. ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ – ΣΥΚΕΩΝ
 3. ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 4. ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΑΙΑΣ  – ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 5. ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ -ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 6. ΔΗΜΟΣ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ 
 7. ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ
 8. ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ
 9. ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 10. ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
 11. ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
 12. Φορέα Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (Φο.Δ.Σ.Α)
 13. Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης (ΣΔΔΘ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΤΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΜΕΡΙΔΙΟΥ ΤΗΣ ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την παρούσα επιστολή σας ενημερώνουμε ότι η «ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ», με Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 και αριθμό ΓΕΜΗ 58080704000, με απόφαση της από 4/10/2021 Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, προχωρά σε αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας, με εισφορά σε χρήμα, κατά το ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων τεσσάρων ευρώ και εξήντα τεσσάρων  λεπτών του ευρώ (250.004,64 €), που θα καλυφθεί είτε ολοσχερώς είτε μερικώς από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, με την έκδοση οχτώ χιλιάδων εννιακοσίων δέκα έξι (8.916) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με τιμή διάθεσης στην ονομαστική τους αξία, ήτοι 28,04 ευρώ εκάστη, με προθεσμία κάλυψης και καταβολής εντός τεσσάρων μηνών από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Δικαιώματος Προτίμησης στο ΓΕΜΗ, ήτοι έως την 7η Φεβρουαρίου 2022 και ανέθεσε στο Διοικητικό της Συμβούλιο να προβεί σε όλες τις κατά νόμον ενέργειες. Για την εν λόγω αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου σας γνωστοποιούμε τη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας.

Με δεδομένη την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης του δικαιώματος προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της Εταιρείας μας και την ύπαρξη μη αναληφθέντων (και άρα ελευθέρως διαθέσιμων από το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας μας) μετοχών παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας για την συμμετοχή σας στην ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου μας καθώς και το σκοπούμενο χρηματικό ύψος της συμμετοχής σας.

Επίσης, σε περίπτωση θετικής εκ μέρους σας ανταπόκρισης, σάς καλούμε να προβείτε σε όλες τις απαραίτητες εκ μέρους σας ενέργειες για την ολοκλήρωση της συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία καταβολής του αντίστοιχου χρηματικού ποσού της, ήτοι μέχρι την 07/02/2022.

To ποσό αγοράς μετοχών θα πρέπει να κατατεθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας στον Τραπεζικό Λογαριασμό της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, στην Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ, κατάστημα Δημαρχείου, IBAN: GR**********************340.

Επισημαίνεται ότι στην αιτιολογία θα πρέπει να αναγράφονται τα εξής στοιχεία: «Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ» (η αναγραφή είναι υποχρεωτική για τον έλεγχο της πιστοποίησης καταβολής του ποσού της αύξησης). Μετά την καταβολή θα πρέπει να αποσταλούν στη ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ τα αποδεικτικά κατάθεσης.

Τελούμε στη διάθεσή σας για κάθε απαραίτητη διευκρίνιση επί των ανωτέρω.

 

Με εκτίμηση

Για την Εταιρεία

 

Η Πρόεδρος του ΔΣ

Μαρία Καραγιάννη