15
Σεπ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ανάθεση «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης λογότυπου και οπτικής ταυτότητας για το «Innovative Design Cluster»

 

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 15/09/2021
Αρ.Πρωτ.: 804

ΠΡΟΣ: Κάθε Ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την ανάθεση «Παροχή Υπηρεσιών ανάπτυξης λογότυπου και οπτικής ταυτότητας για το «Innovative Design Cluster», με CPV Παρεχόμενων Υπηρεσιών: 79822500-7: Υπηρεσίες γραφικού σχεδιασμού, στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design» (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379) με Φορέα Αρωγό την ΜΑΘ ΑΕ ΟΤΑ, όπως αυτό εγκρίθηκε, με την υπ. αριθ. πρωτ.: 136668-22-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» – του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης Προσφοράς πατήστε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Οικονομική Προσφορά πατήστε εδώ