22
Ιούλ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ (για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου) στο πλαίσιο υλοποίησης και ως επικεφαλής εταίρος του έργου: “Delivering Efficient Sustainable Tourism with low‐carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel” (DESTI‐ SMART), του Άξονα Προτεραιότητας 3 – Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014‐2020

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2313 31 77 12
email: info@mdat.gr
Θεσσαλονίκη, 22/07/2021
Αριθμ. Πρωτ: 714

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου)

Η Αναπτυξιακή ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – Ανώνυμη Εταιρεία Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης και ως επικεφαλής εταίρος του έργου: “Delivering Efficient Sustainable Tourism with low‐carbon transport Innovations: Sustainable Mobility, Accessibility and Responsible Travel” (DESTI‐ SMART), του Άξονα Προτεραιότητας 3 – Οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα του Προγράμματος Διαπεριφερειακής Συνεργασίας INTERREG EUROPE 2014‐2020 που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, Κοινωνικών ή/και Ανθρωπιστικών Επιστημών με έμφαση στον πολιτισμό και τις νέες τεχνολογίες της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων πανεπιστημιακών τίτλων της αλλοδαπής, ύψους 5.000,00 €, συμπεριλαμβανομένων όλων των κατά νόμο φόρων, κρατήσεων και επιβαρύνσεων, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για τεσσεράμισι (4,5) μήνες, για την κάλυψη των αναγκών του ανωτέρω έργου.

Για την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πατήστε εδώ