18
Ιαν

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου URBACT – RICONNECT

H Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης, Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει προσφορά για την ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης στη συγκρότηση των Τοπικών Ομάδων Στήριξης και υλοποίηση εργαστηρίων συμμετοχικού σχεδιασμού για την εκπόνηση του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Δράσης RiConnect Θεσσαλονίκης και την υλοποίηση των πιλοτικών δράσεων στο πλαίσιο του έργου RiConnectRethinking mobility infrastructure to reconnect cities» του Ευρωπαϊκού Προγράμματος URBACT III 2014‐2020.

Η παροχή υπηρεσιών υπόκειται στους παρακάτω κωδικούς CPV:

  • 79415200‐8: Υπηρεσίες παροχής συμβουλών σε θέματα σχεδιασμού
  • 79952100‐3: Υπηρεσίες οργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων

Η Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος θα πρέπει να συνοδεύεται με υποβολή Τεχνικής και Οικονομικής Προσφοράς. Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής.

Η εκτιμώμενη αξία της υπηρεσίας ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (9.500 €) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι 11.780,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Δείτε, στα παρακάτω συνημμένα αρχεία, το πλήρες κείμενο της προκήρυξη, το τεύχος των τεχνικών προδιαγραφών καθώς και τα πρότυπα έντυπα «Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος» και «Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς».

Συνημμένα αρχεία
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για Παροχή Υπηρεσίας στο πλαίσιο του έργου RiConnect
Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών
Έντυπο Αίτησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς