10
Δεκ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή επτά (7) αναδόχων υπηρεσιών (διοικητικών, ιατρικών και κοινωνικών), για την υλοποίηση του έργου: “Υπηρεσίες υποστήριξης του πιλοτικού προγράμματος Δήμου Νεάπολης‐Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all” ‐ INTERREG IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23

Θεσσαλονίκη, 10/12/2020
Αρ.Πρωτ: 501

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την επιλογή επτά (7) αναδόχων υπηρεσιών (διοικητικών, ιατρικών και κοινωνικών), για την υλοποίηση του έργου: “Υπηρεσίες υποστήριξηςτου πιλοτικού προγράμματος Δήμου Νεάπολης‐Συκεών στο πλαίσιο της Πράξης Cross4all” ‐ INTERREG IPA CBC CCI 2014 TC 16 I5CB 009.

 

Δείτε την Πρόσκληση και τα Παραρτήματα εδώ

Δείτε την Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ

Δείτε το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς εδώ