10
Δεκ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου για την στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ OTA
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
Tηλ.: 2313 31 77 12
Εmail: info@mdat.gr
Θεσσαλονίκη, 10/12/2020
Αριθμ. Πρωτ: 500

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας είκοσι τριών (23) μηνών, για την στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ στο πλαίσιο υλοποίησης έργων και προγραμμάτων που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης, σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος