2
Δεκ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”.

ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 40 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Επικοινωνία : 2313 31 77 12
e mail : info@mdat.gr, finance@mdat.gr
ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ επί αποδείξει
Θεσσαλονίκη 1/12/2020
Αρ. Πρωτ. 48
Προς : Τους Μετόχους της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ
ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
 • ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 • ΔΗΜΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ
 • ΔΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
 • ΔΗΜΟ ΠΥΛΑΙΑΣ ΧΟΡΤΙΑΤΗ
 • ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ NOESIS
 • ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ
 • ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
 • ΔΗΜΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
 • ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΠΘ
 • ΔΗΜΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
 • ΕΚΕΤΑ-ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞ
 • ΔΗΜΟ ΔΕΛΤΑ
 • ΔΗΜΟ ΘΕΡΜΗΣ
 • ΔΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ
 • ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ”.

Με την επιστολή αυτή σας ενημερώνουμε ότι στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΟΤΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: “ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ” στις 24/11/2020 κατά την οποία έλαβε μέρος το 91,75% των μετόχων αποφασίστηκε ομόφωνα η αύξηση του μετοχικού Κεφαλαίου της Εταιρείας με εισφορά σε χρήμα, κατά το ποσό των διακοσίων σαράντα χιλιάδων είκοσι δυο ευρώ και σαράντα λεπτών (240.022,40 €), που θα καλυφθεί είτε ολοσχερώς είτε μερικώς από τους συμμετέχοντες σε αυτήν, με την έκδοση οχτώ χιλιάδων πεντακοσίων εξήντα (8.560) νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, με τιμή διάθεσης στην ονομαστική τους αξία, ήτοι 28,04 ευρώ εκάστη, και με προθεσμία κάλυψης και καταβολής τέσσερις (4), σύμφωνα με την συνημμένη οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, από την ημέρα δημοσίευσης της εν λόγω απόφασης της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης και ανάθεσε στο ΔΣ της Εταιρείας :

 • Να προβεί σε όλες τις ενέργειες ή δηλώσεις που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου,
 • Να διαπραγματευθεί τους όρους για την υλοποίηση της αύξησης με όλους τους αρμόδιους φορείς,
 • Να προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες κάθε σχετικής πράξης ή δήλωσης που απαιτείται για την ολοκλήρωση της παρούσας αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου και διάθεσης των νεοεκδιδόμενων μετοχών κ.λπ.,
 • Να ορίσει να προβεί στις απαραίτητες κατά τον νόμο ενέργειες για την πρόσκληση των τρίτων προς άσκηση των δικαιωμάτων τους
 • Να διαθέσει ελεύθερα κατά τη διακριτική του ευχέρεια τις τυχόν νέες μετοχές που δεν αναληφθούν, σε περίπτωση που η κάλυψη του ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου δεν είναι πλήρης μετά την εξάντληση της προθεσμίας για την άσκηση του δικαιώματος προτίμησης των μετόχων.

Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 παρ. 2 του Ν. 4548/2018, παρακαλούμε να μας γνωστοποιήσετε εγγράφως εντός ενός (1) μηνός από την δημοσίευση της παρούσας στο ΓΕΜΗ, την πρόθεσή σας να ασκήσετε το δικαίωμα προτίμησης και να συμμετέχετε στην παρούσα αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ανάλογα με το ποσοστό συμμετοχής σας στο υφιστάμενο κεφάλαιο ή και σε μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό, εφόσον δεν καλυφθεί το προτεινόμενο ποσόν της αύξησης, καταβάλλοντας εμπρόθεσμα το αναλογούν τίμημα για την αγορά των νέων μετοχών.

Εφόσον οι υφιστάμενοι μέτοχοι της Εταιρείας δεν καλύψουν το σύνολο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, το Διοικητικό Συμβούλιο θα διαθέσει, σύμφωνα με το Νόμο, τις αντίστοιχες μετοχές ελεύθερα κατά την κρίση του σε τρίτους.

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι βάσει των ομόφωνων Αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης της 24/11/2020 αποφασίστηκε η επικαιροποίηση του Καταστατικού και των Κανονισμών της Εταιρείας.

Επίσης σας ενημερώνουμε ότι η Γενική Συνέλευση, προχώρησε στην εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου με διευρυμένη 13 μελή σύνθεση για την περίοδο 2020 – 2024.

Για την πλήρη ενημέρωσή σας, σας αποστέλλουμε συνημμένα την Oικονομοτεχνική Mελέτη Οκτωβρίου 2020.

Για την ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

Με εντολή Γενικής Συνέλευσης

 

Η πρόεδρος του ΔΣ

   Μαρία Καραγιάννη