28
Ιούν

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές εκμάθησης γλώσσας και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

ΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ –
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 –  ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΑΡ.ΜΗ.ΕΠ.ΟΤΑ: 23  

 

Θεσσαλονίκη, 28/6/2019

Αριθμ. Πρωτ: 194

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

για τη σύναψη σύμβασης εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας 18 μηνών, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για τον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης, που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές εκμάθησης γλώσσας και την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

 Η Επιτροπή επιλογής προσωπικού και συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ

έχοντας υπόψη:

 • το άρθρο 15 του Καταστατικού της ΜΑΘ ΑΕΕ/ΟΤΑ
 • Τους Κανονισμούς της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
 • Την υπ’ αριθμ 4 Απόφαση της 7ης/07.06.2019 Συνεδρίασης του ΔΣ της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ
 • Το άρθρο 16 παρ. 1 του ν. 4483/2017

 Προκηρύσσει

για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για τον σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων και προγραμμάτων της ανωτέρω Διεύθυνσης που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές εκμάθησης γλώσσας καθώς και για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών, την πρόσληψη στελέχους πλήρους απασχόλησης με Σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 18 μηνών.

Η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ έχει εντάξει στις καταστατικές της αρχές τις κοινωνικές πολιτικές και ειδικότερα, τις πολιτικές ένταξης προσφύγων και μεταναστών και μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικών Δομών και Υπηρεσιών της προτίθεται να αναπτύξει Προγράμματα ενίσχυσης της αυτονομίας και υποστήριξης των προσφύγων και μεταναστών που ζουν νόμιμα στην Θεσσαλονίκη.

Τα προγράμματα αφορούν σε σχεδιασμό – συντονισμό και υλοποίηση έργων που σχετίζονται με την προώθηση Δικαιούχων Διεθνούς Προστασίας σε δομές εκμάθησης γλώσσας καθώς και παροχή κοινωνικών υπηρεσιών υποστήριξης σε συνεργασία με δομές κοινωνικής ένταξης στο πλαίσιο προγραμμάτων Διεθνών ή Ευρωπαϊκών Οργανισμών.

Ενδεικτικά, οι δράσεις που πρόκειται να αναπτυχθούν αφορούν σε συντονισμό των κάτωθι:

 • Προαγωγή ή / και ενίσχυση της Ελληνομάθειας εν γένει (γλώσσα, πολιτισμός κλπ) στους δικαιούχους διεθνούς προστασίας
 • Υποστήριξη για την Πρόσβαση στην μη τυπική εκπαίδευση
 • Σχεδιασμό και προβολή δημοσιότητάς των δράσεων
 • Υποστήριξη για την Πρόσβαση στην αγορά εργασίας
 • Δράσεις συμμετοχής της κοινότητας στην κοινωνική ένταξη μεταναστών και προσφύγων
 • Υποστήριξη της ενίσχυσης του δυναμικού της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για την ανάπτυξη και διεύρυνση των δράσεων ένταξης

 Καθήκοντα:

Το στέλεχος που θα επιλεγεί θα:

 • Είναι υπεύθυνος/η για την έγκαιρη, ομαλή, αποτελεσματική και αποδοτική υλοποίηση των προγραμμάτων στα οποία θα εργασθεί
 • Παρακολουθεί στενά την πρόοδο όλων των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και να συλλέγει τα απαιτούμενα δεδομένα για λόγους υποβολής εκθέσεων των προγραμμάτων στα οποία θα εργασθεί
 • Παρακολουθεί και να διασφαλίζει την έγκαιρη παράδοση των οικονομικών αναφορών σε συνεργασία με το αρμόδιο τμήμα της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ των προγραμμάτων στα οποία θα εργασθεί
 • Εξασφαλίσει την συμπληρωματικότητα μεταξύ των προγραμμάτων στα οποία θα εργασθεί και άλλων που διαχειρίζονται η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ και ο Δήμος Θεσσαλονίκης
 • Είναι υπεύθυνος/η για τον σχεδιασμό και υλοποίηση της προβολής των προγραμμάτων στα οποία θα εργασθεί σε στενή συνεργασία με τους υπόλοιπους φορείς και βάσει των κανόνων της δημοσιότητάς που απαιτούνται.
 • Εκτελεί τα διοικητικά καθήκοντα που απαιτούνται για την έγκαιρη υλοποίηση των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και να παρακολουθεί την διαδικασία προμηθειών και υπεργολαβιών για όλες τις δραστηριότητες των προγραμμάτων στα οποία θα εργασθεί
 • Καθορίζει τις παραμέτρους των διαφόρων συνιστωσών των προγραμμάτων στα οποία θα εργασθεί, μεταξύ των οποίων: α) το πλαίσιο παρακολούθησης, β) τους ειδικούς όρους αναφοράς και τα παραδοτέα για κάθε στοιχείο, γ) τις περιγραφές θέσεων εργασίας του προσωπικού που θα απασχολείται
 • Συντονίζει και να συνεργάζεται στενά με τους φορείς που προβλέπεται να επωφεληθούν από τα προγράμματα στα οποία θα εργασθεί, καθώς και με συνεργαζόμενους φορείς όπου προβλέπονται
 • Υποστηρίζει την Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των προγραμμάτων στα οποία θα εργασθεί πέρα από τη διάρκειά τους, συμπεριλαμβανομένης της συγκέντρωσης χρηματοδότησης και της ανάπτυξης των προγραμμάτων

 

Τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα του υποψηφίου ορίζονται ακολούθως:  

 • Προσόντα και δεξιότητες: 
 • Πτυχίο ΑΕΙ στον Τομέα των Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών, Οικονομικών και Πολιτικών επιστημών
 • Μεταπτυχιακός ή Διδακτορικός τίτλος σπουδών στους ανωτέρω τομείς
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή Γνώση χειρισμού Η/Υ και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Εμπειρία στην παρακολούθηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων κοινωνικής πολιτικής
 • Εξοικείωση με τη μεθοδολογία κοινωνικής έρευνας

 

 • Γενική επαγγελματική εμπειρία:
 • Επαγγελματική Εμπειρία τουλάχιστον πέντε (5) ετών σε συναφείς τομείς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της κοινωνικής ένταξης, των κοινωνικών υπηρεσιών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνίας των πολιτών, της μετανάστευσης.
 • Τουλάχιστον δύο (2) έτη εμπειρίας ως διαχειριστής / διαχειρίστρια έργου ή / και συντονιστής / συντονίστρια έργου σε Διεθνή Οργανισμό.
 • Επαγγελματική εμπειρία στην ανάπτυξη και παρακολούθηση συστημάτων αναφοράς
 • Επαγγελματική εμπειρία στον σχεδιασμό και υλοποίηση της προβολής αντίστοιχων προγραμμάτων
 • Εμπειρία η διαχείριση του προϋπολογισμού προγραμμάτων και την εποπτεία του προϋπολογισμού
 • Εξοικείωση με τις διαδικασίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Οργανισμών
 • Εμπειρία στη διεκδίκηση χρηματοδότησης από χρηματοδοτικά μέσα
 • Εμπειρία στην προετοιμασία, υποβολή προτάσεων, προώθηση, διαχείριση και υλοποίηση παρόμοιων χρηματοδοτούμενων έργων/ προγραμμάτων (τουλάχιστον δυο)

 

Επιθυμητά προσόντα του υποψηφίου που θα εκτιμηθούν :

 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία σε Αναπτυξιακές Επιχειρήσεις ή σε δημόσιους οργανισμούς
 • Καλή γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας

 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

 Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να υποβάλουν αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης, Βιογραφικό με τα στοιχεία της επιστημονικής και επαγγελματικής του/της εμπειρίας, καθώς και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την απόδειξη των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων -Διπλώματα, Πτυχία, Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας, Πιστοποιητικά κλπ. σε απλά φωτοαντίγραφα), συνοδευόμενα από την Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, εντός αποκλειστικής προθεσμίας που αρχίζει από την ημέρα της ανάρτησης της παρούσας στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα www.mdat.gr της Εταιρίας και λήγει εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, ήτοι την Πέμπτη 4 Ιουλίου 2019 και ώρα 14:00, στο Πρωτόκολλο της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ επί της οδού Β. Γεωργίου Α΄ αριθμός 1, 1ος όροφος, γραφείο 106α. (Πληροφ.:   κα Στεφανία Γκολιδάκη, τηλ.: 2313 31 77 12, email: info@mdat.gr)

Αιτήσεις που δεν θα περιλαμβάνουν τα ως άνω και δεν θα προσκομιστούν έως την ως άνω προβλεπόμενη ημέρα και ώρα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η τελική αξιολόγηση – κατάταξη των υποψηφίων για την τελική επιλογή θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Πρόσληψης Προσωπικού και Συνεργατών της ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, λαμβάνοντας υπόψη τα ακόλουθα κριτήρια:

ΚΡΙΤΗΡΙΟ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ

Προσωπικότητα

10%

Επιστημονική κατάρτιση

15%

Εξειδίκευση/ επαγγελματική εμπειρία

70%

Οικογενειακή κατάσταση

5%

 

 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ