24
Μαΐ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ REBUILD

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή «γραφιστικών υπηρεσιών» που αφορούν την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «REBUILD / ICT- enabled integration facilitator and life rebuilding guidance» με grand agreement code.822215 (ελληνική απόδοση τίτλου «Τεχνολογίες πληροφορικής για την κοινωνική ενσωμάτωση μεταναστών και την καθοδήγηση στην επανεκκίνηση της ζωής τους»), στο οποίο η ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ συμμετέχει ως εταίρος και υπεύθυνος φορέας του πακέτου εργασίας «Διάχυση και Επικοινωνία» (WP8 – Dissemination & Communication).

Συνημμένα αρχεία πρόσκλησης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών
Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
Έντυπο οικονομικής προσφοράς