Τεχνικές / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στο οργανόγραμμα της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ περιλαμβάνεται Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στελεχωμένη με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες επιστημονικού τεχνικού προσωπικού. Η Εταιρία κατέχει πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α, Β και Γ (αρ. πιστοπ.: 120522-5, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών (id: 730). Δύναται να αναλάβει αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων έχουν καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων, υποστηρίζεται από τα τμήματα α) Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών και β) Διαχείρισης / επίβλεψης έργων, όπως προβλέπεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, τα οποία στελεχώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό (Διπλ. Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Οικονομολόγο, Νομικό) αυξημένης εμπειρίας και γνώσης.

Τεχνικές/Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

  • Προγραμματισμός για την υποβολή προτάσεων, την ένταξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης έργων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
  • Υπηρεσίες Συμβούλου στο Σχεδιασμό και την ταχεία Ωρίμανση Έργων
  • Διαχείριση/Ανάθεση/Επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών
  • Τεχνικός Σύμβουλος Ειδικών Έργων
  • Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών

Διαχειριστική Επάρκεια

  • Η Εταιρεία έχει λάβει επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας από Πιστοποιημένο Φορέα, για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, κατά ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 (αρ. πιστοποιητικού: 120522-5)

  • Συγκεκριμένα, και όσον αφορά την κατηγορία τύπου Α, η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής που εκτελούνται με βάση το Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει), όπως έργα οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.ά., καθώς και των τεχνικών μελετών τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι πράξεις τεχνικών έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

  • Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Β, η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες/προμήθειες), όπως έργα/δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών γενικών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.ά. Η επιβεβαίωση τύπου Β καλύπτει τον φορέα για την εκτέλεση όλων των λοιπών πράξεων, πλην τεχνικών έργων και μελετών (περιλαμβανομένων και πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ), για τις οποίες ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή την επιλογή ωφελουμένων.

  • Στην κατηγορία Γ υπάγεται η Εταιρεία, η οποία κατά δήλωσή της, ενδιαφέρεται για την επιβεβαίωση της επάρκειας μόνο για ειδικές δράσεις, δηλαδή εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ, καθώς και λοιπές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα (δράσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.ά.) (επιβεβαίωση τύπου Γ). Η επιβεβαίωση αυτή δεν μπορεί να ισχύει για πράξεις, που υλοποιούνται με ίδια μέσα, αλλά περιλαμβάνουν αναθέσεις προς τρίτους συμβάσεων, ποσού για το οποίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται διαδικασία διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

  • Η πιστοποίηση της Εταιρείας ως προς τη Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, της έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων. Επιπλέον, η στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με κατάλληλες ειδικότητες έμπειρων Μηχανικών, έδωσε στην Εταιρεία την προοπτική να αποτελέσει στο μέλλον, βασικό εργαλείο Τεχνικής Υποστήριξης των Ο.Τ.Α., των μετόχων της και άλλων φορέων της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.