Τεχνικές / Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Στο οργανόγραμμα της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ περιλαμβάνεται Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, στελεχωμένη με κατάλληλο αριθμό και ειδικότητες επιστημονικού τεχνικού προσωπικού. Η Εταιρία κατέχει πιστοποίηση Διαχειριστικής Επάρκειας τύπου Α, Β και Γ (αρ. πιστοπ.: 390961968-MC, κατά ΕΛΟΤ 1429:2008) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Αναθετουσών Αρχών (id: 730). Δύναται να αναλάβει αρμοδιότητες Αναθέτουσας Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Προμηθειών και Υπηρεσιών, κατά τις διατάξεις της Εθνικής Νομοθεσίας. Με αποφάσεις αρμοδίων οργάνων έχουν καθοριστεί τα γνωμοδοτούντα και αποφαινόμενα όργανα, για την εφαρμογή της νομοθεσίας των Δημοσίων Συμβάσεων.

Η Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, ως Διευθύνουσα/Επιβλέπουσα Υπηρεσία Δημοσίων Συμβάσεων, υποστηρίζεται από τα τμήματα α) Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών και β) Διαχείρισης / επίβλεψης έργων, όπως προβλέπεται στο οργανόγραμμα της Εταιρείας, τα οποία στελεχώνονται από εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό (Διπλ. Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, Οικονομολόγο, Νομικό) αυξημένης εμπειρίας και γνώσης.

Τεχνικές/Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Προγραμματισμός για την υποβολή προτάσεων, την ένταξη και την παρακολούθηση της υλοποίησης έργων, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων
 • Υπηρεσίες Συμβούλου στο Σχεδιασμό και την ταχεία Ωρίμανση Έργων
 • Διαχείριση/Ανάθεση/Επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών, Υπηρεσιών, Προμηθειών
 • Τεχνικός Σύμβουλος Ειδικών Έργων
 • Εκπόνηση Τεχνικών Μελετών

Υπηρεσίες υποστήριξης μετόχων, Ο.Τ.Α. και φορέων

Ενδεικτικά:

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για την ωρίμανση και υποβολή στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 του έργου: “Ανάπλαση Πάρκου “Ρουμανικών” μεταξύ των Οδών Βενιζέλου, Καραμανλή, Παπανδρέου στη Δ.Ε. Νεάπολης”

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, για την ωρίμανση και υποβολή στο Ε.Π. Υ.ΜΕ.ΠΕΡ.Α.Α. του έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κολυμβητηρίου Συκεών”

 • Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου Παύλου Μελά για την υποβολή προς χρηματοδότηση στο Ε.Π.Αν.Ε.Κ. και στο Ε.Π. Κεντρική Μακεδονία 2014-2020 του έργου: “Δημιουργική Επανάχρηση των Κτιρίων Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (Πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μέλα”

 • Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου προς τις Υπηρεσίες του Δήμου Παύλου Μελά, για την ωρίμανση του έργου “Δημιουργική Επανάχρηση των Κτιρίων Στρατωνισμού και Περιβαλλοντική Αναβάθμιση του Μητροπολιτικού Πάρκου (Πρώην Στρατοπέδου) Παύλου Μέλα”, μέσω Πλαισίου Δέσμευσης και Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, με φορείς αρμοδιότητας το ΥΠ.ΠΟ.Α., τον Δήμο Παύλου Μελά και τη ΜΟΔ Α.Ε., με τη χρηματοδότηση του Εθνικού Π.Δ.Ε.

 • Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, για την υλοποίηση του έργου: “Μελετητική Ωρίμανση για την κατασκευή του Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Παπάφη της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”

 • Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Αμπελοκήπων-Μενεμένης, για την υλοποίηση του έργου: “Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Αμπελοκήπων-Μενεμένης, για την Ωρίμανση έργων Ανασχεδιασμού & Πρασινισμού Πάρκων & Νησίδων και έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης Δημοτικών κτηρίων, προς υποβολή χρηματοδότησής τους στα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και σε άλλα Κοινοτικά χρηματοδοτικά εργαλεία”

 • Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου, για την υλοποίηση του έργου: “Τεχνική και συμβουλευτική υποστήριξη του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, για την Ωρίμανση έργων προς υποβολή χρηματοδότησής τους στον Άξονα της ΟΧΕ-ΒΑΑ του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Κεντρική Μακεδονία 2014-2020”

 • Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Νεάπολης-Συκεών, για την υλοποίηση του έργου: “Περιβαλλοντικός ανασχεδιασμός οδού Επταπυργίου και παράπλευρων οδών, της Δημοτικής Ενότητας Συκεών, του Δήμου Νεάπολης-Συκεών”

 • Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Τήλου, για την υλοποίηση του έργου: “Τεχνική στήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Τήλου και ανάθεση του ρόλου του Φορέα Υλοποίησης στη ΜΑΘ ΑΑΕ/ΟΤΑ, για την ωρίμανση έργων και τη διαχείριση υλοποίησης της κατασκευής τους, στο πλαίσιο Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων”

 • Προγραμματική Σύμβαση με το Σύνδεσμο Δήμων Δυτικής Θεσσαλονίκης, για την υλοποίηση του έργου: “Μελέτες και έργα δημιουργίας νέων ταφικών τμημάτων και έργων υποδομής στα Κοιμητήρια Ευόσμου”

 • Προγραμματική Σύμβαση με το Δήμο Λαγκαδά, για την υλοποίηση του έργου: “Υποστήριξη των Υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά, στην ανάθεση, εποπτεία και επίβλεψη Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών Υπηρεσιών, για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ή μη έργων”

Διαχειριστική Επάρκεια

 • Η Εταιρεία έχει λάβει επιβεβαίωση Διαχειριστικής Επάρκειας από Πιστοποιημένο Φορέα, για τις κατηγορίες Α, Β και Γ, κατά ΕΛΟΤ 1429:2008 (αρ. πιστοποιητικού: 390961968-MC)

 • Συγκεκριμένα, και όσον αφορά την κατηγορία τύπου Α, η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις με τεχνικό αντικείμενο (δημόσια έργα υποδομής που εκτελούνται με βάση το Ν. 4412/2016, όπως εκάστοτε ισχύει), όπως έργα οικοδομικά, ηλεκτρομηχανολογικά, συγκοινωνιακά και δικτύων κοινής ωφέλειας, υδραυλικά, περιβάλλοντος, λιμενικά/αλιευτικά, βιομηχανικής ανάπτυξης, ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και δικτύων κ.ά., καθώς και των τεχνικών μελετών τους. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι πράξεις τεχνικών έργων που υλοποιούνται με ίδια μέσα (αυτεπιστασία).

 • Όσον αφορά την κατηγορία τύπου Β, η Εταιρεία μπορεί να εκτελεί πράξεις χωρίς τεχνικό αντικείμενο (υπηρεσίες/προμήθειες), όπως έργα/δράσεις προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού, δημιουργίας και εγκατάστασης συστημάτων πληροφορικής, προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού πληροφορικής, ανάθεσης υπηρεσιών συμβούλων και λοιπών γενικών υπηρεσιών που δεν σχετίζονται με την υλοποίηση τεχνικών έργων, κατάρτισης και συμβουλευτικής κ.ά. Η επιβεβαίωση τύπου Β καλύπτει τον φορέα για την εκτέλεση όλων των λοιπών πράξεων, πλην τεχνικών έργων και μελετών (περιλαμβανομένων και πράξεων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ), για τις οποίες ακολουθείται διαγωνιστική διαδικασία, για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων ή την επιλογή ωφελουμένων.

 • Στην κατηγορία Γ υπάγεται η Εταιρεία, η οποία κατά δήλωσή της, ενδιαφέρεται για την επιβεβαίωση της επάρκειας μόνο για ειδικές δράσεις, δηλαδή εξειδικευμένες δράσεις ΕΚΤ, καθώς και λοιπές δράσεις, οι οποίες υλοποιούνται με ίδια μέσα (δράσεις επιχειρήσεων ΟΤΑ, ΜΚΟ κ.ά.) (επιβεβαίωση τύπου Γ). Η επιβεβαίωση αυτή δεν μπορεί να ισχύει για πράξεις, που υλοποιούνται με ίδια μέσα, αλλά περιλαμβάνουν αναθέσεις προς τρίτους συμβάσεων, ποσού για το οποίο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία απαιτείται διαδικασία διαγωνισμού ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.

 • Η πιστοποίηση της Εταιρείας ως προς τη Διαχειριστική Επάρκεια για την υλοποίηση έργων ΕΣΠΑ, της έδωσε τη δυνατότητα να συμμετέχει ενεργά σε διαδικασίες σχεδιασμού και υποβολής προτάσεων χρηματοδότησης έργων και προγραμμάτων. Επιπλέον, η στελέχωση της Τεχνικής Υπηρεσίας με κατάλληλες ειδικότητες έμπειρων Μηχανικών, έδωσε στην Εταιρεία την προοπτική να αποτελέσει στο μέλλον, βασικό εργαλείο Τεχνικής Υποστήριξης των Ο.Τ.Α., των μετόχων της και άλλων φορέων της Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.