Στρατηγική 2018-2021

H ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στρατηγική 2018-2021

Το 2020, οι γενικές κατευθυντήριες γραμμές στρατηγικής προήλθαν κυρίως από δύο πηγές: τον προσδιορισμό των κενών, όπως εντοπίστηκε μέσα από α) συντονισμένες δράσεις για ευάλωτες ομάδες, όπως η Ομάδα Εργασίας URBAN και β) το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Ένταξη Μεταναστών και Προσφύγων του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Σ’ αυτό το πλαίσιο, η Διεύθυνση Κοινωνικών Δομών & Υπηρεσιών διαχειρίζεται 11 έργα με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 2.000.000 ευρώ.

Η Διεύθυνση συνεργάζεται στενά με τον Δήμο Θεσσαλονίκης από το 2019 στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης. Συμμετέχει επίσης ενεργά στη διαδικασία στρατηγικού σχεδιασμού του Δήμου για την καταπολέμηση της αστεγίας και τη δημιουργία προσιτής κατοικίας.

Οι στρατηγικές προτεραιότητες για το 2021, είναι η περαιτέρω λειτουργία των προαναφερθεισών στρατηγικών και η πρόσθετη υποστήριξη σε όλους τους δήμους που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες.

Οι κύριες ομάδες στόχος αφορούν σε άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες ή ενδέχεται να έχουν δυσκολίας πρόσβαση σ’ αυτές όπως άστεγοι, άτομα σε υψηλό κίνδυνο αστεγίας, άτομα σε «δομές», ασυνόδευτοι ανήλικοι, άτομα σε ανεργία ή που έχουν θέμα στέγασης κλπ. Όλα τα προπαρασκευαστικά προγράμματα που πραγματοποιήθηκαν το 2020 π.χ. Η δημιουργία αποθέματος στέγασης και η δημιουργία εκστρατειών κοινωνικής ένταξης θα προχωρήσουν στη φάση υλοποίησης.

Δείτε πιο πολλές λεπτομέρειες στο Προφιλ 2021 της Διεύθυνσης