15
Φεβ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 89/24.01.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15-02-2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 89 /24.01.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου, Πτυχιούχος Πολιτικών ή/και Οικονομικών σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης ημεδαπής ή ισότιμων ιδρυμάτων εξωτερικού, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως την λήξη του έργου “Support to the operationalisation of a Social Rental Agency in Thessaloniki to generate and provide affordable and social housing to vulnerable groups”/FOSI”, ήτοι στις 30.06.2024.

Δείτε τον πίνακα εδώ