15
Φεβ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 86/24.01.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη, 15-02-2024

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 86 /24.01.2024 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου με πτυχίο / δίπλωμα Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΑΕΙ) της ημεδαπής ή ισότιμων ιδρυμάτων εξωτερικού, με σχετικές μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στον κλάδο του τουρισμού, με χρονική διάρκεια από την υπογραφή της σύμβασης και έως τη λήξη του έργου στις 01/12/2025, για την κάλυψη των αναγκών του έργου «eHancing protECTion Of touristic sites in euRope– HECTOR».

Δείτε τον πίνακα εδώ