18
Δεκ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ για την ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Διενέργεια Ελέγχου και Πιστοποίησης Επιλεξιμότητας Δαπανών του έργου ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕκ “Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design” (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379)» της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ»

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23

Προς:

«ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ
Ανώνυμη Εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών» Δ.Τ.
«ΣΟΛ Α.Ε.» ή «ΣΟΛ Crowe»

 Θεσσαλονίκη, 18/12/2023

Αρ. Πρωτ.: 1452

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Η Αναπτυξιακή Μείζονος Αστικής Θεσσαλονίκης Α.Ε. – Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης ανακοινώνει ότι θα προβεί σε ανάθεση υπηρεσίας με τίτλο: «Διενέργεια Ελέγχου και Πιστοποίησης Επιλεξιμότητας Δαπανών του έργου ΕΣΠΑ ΕΠΑνΕκ “Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design” (Κωδικός Πράξης MIS: 5076379)» της ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ», με κωδικό CPV: 79212100-4 Υπηρεσίες οικονομικού διαχειριστικού ελέγχου, στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «Συνεργατικός Σχηματισμός Καινοτομίας για το Design με Κωδικός πράξης: ΓΓ1CL-0057320, Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας / ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός (De Minimis), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020”».

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για το Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ

Για το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς δείτε εδώ