4
Σεπ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 844/25-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

 

Θεσσαλονίκη 04-09-2023

ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 844/25-08-2023 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

για την επιλογή ενός (1) ατόμου με σπουδές Γραφιστικής  (Graphic Design) τουλάχιστον μεταλυκειακού επιπέδου σε Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την λήξη του έργου, 31.12.2023, για την κάλυψη των αναγκών του Έργου συγκρότησης Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας με τίτλο «Innovative Design Cluster».

Δείτε τον πίνακα εδώ