1
Σεπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου συγκρότησης Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας με τίτλο «Innovative Design Cluster»

 

 

 

 

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1994
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α’ 1, 546 36 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α.Μ.Α.Ε. 30634/62/Β/94/0065 – ΑΡΙΘΜ. ΓΕΜΗ 58080704000
ΑΦΜ 094410584 – ΔΟΥ ΦΑΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ -ΑΡ. ΜΗ. ΕΠ. ΟΤΑ: 23
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Τηλ.: 2313 31 77 12
email: info@mdat.gr

Θεσσαλονίκη, 25/08/2023

Αριθμ. Πρωτ: 844

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

(για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου)

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.E. – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΜΑΘ ΑΕ – ΑΟΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου συγκρότησης Συνεργατικού Σχηματισμού Καινοτομίας με τίτλο «Innovative Design Cluster» (κωδικός: ΓΓ1CL-0057320) με Φορέα Αρωγό (De Minimis) την ΜΑΘ ΑΕ ΑΟΤΑ, όπως αυτό εγκρίθηκε, με την  υπ. αριθ. πρωτ.: 136668-22-12-2020 Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ/ΣΣΚ – 1η Πρόσκληση: Φορέας Αρωγός» – του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο, με σπουδές Γραφιστικής  (Graphic Design) τουλάχιστον μεταλυκειακού επιπέδου σε Ίδρυμα της ημεδαπής ή ισότιμων αναγνωρισμένων της αλλοδαπής, χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης έως την λήξη του έργου, ήτοι 31.12.2023.

Για την Πρόσκληση δείτε εδώ

Για την Αίτηση δείτε εδώ

Η ορθή επανάληψη αφορά στην σύντμηση της προθεσμίας υποβολής ένστασης κατά του πίνακα κατάταξης (όρος 8.6 της πρόσκλησης) από πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες σε τρεις (3), και τούτο για να μην εμποδιστεί η υπογραφή των ΣΜΕ από την προεκλογική απαγόρευση πρόσληψης προσωπικού στους ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα. Η εν λόγω σύντμηση της προθεσμίας θα γνωστοποιηθεί στους συμμετέχοντες και με την αποστολή στον καθένα τους σχετικού μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας συγχρόνως με την ανάρτηση των αποτελεσμάτων”.