27
Δεκ

Διακήρυξη : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ» (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ : 185672)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

 

Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου  κατασκευής του έργου:

 

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΙΒΟΥ (ΤΑΡΤΑΝ) ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΣΚΙΑΘΟΥ»

 

Εκτιμώμενης αξίας 354.838,71 Ευρώ

(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

Τα Τεύχη του Διαγωνισμού μπορείτε να τα κατεβάσετε από εδώ : ΕΣΗΔΗΣ 185672