26
Ιούν

Πίνακας κατάταξης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 146 / 25-5-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για «γραφιστικές υπηρεσίες

Δημοσιοποίηση πίνακα κατάταξης για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Πρωτ. 146 / 25-5-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφοράς για «γραφιστικές  υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών του έργου με τίτλο «REBUILD / ICT-enabled integration facilitator and life rebuilding guidance”.

Πίνακας κατάταξης για την υπ’ αριθμ. πρωτ. 146 / 25-5-2019 πρόσκλησης υποβολής προσφορών