Στόχοι

Αντικείμενα:

  • Η επιστημονική, τεχνική και διοικητική υποστήριξη των Ο.Τ.Α. και των ενώσεών τους, των φορέων μετόχων και της αποκεντρωμένης κρατικής διοίκησης
  • Η προώθηση της επιχειρηματικής, οικονομικής και γενικότερα βιώσιμης ανάπτυξης των Δήμων και των φορέων της ευρύτερης περιοχής Θεσσαλονίκης
  • Η ανάπτυξη δραστηριοτήτων προστασίας του περιβάλλοντος
  • Η συμμετοχή στη διαχείριση & υλοποίηση προγραμμάτων ή/και στην εφαρμογή σχετικών πολιτικών, σε διαδημοτικό ή ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.

Στόχοι:

  • Τεχνική στήριξη και διαχειριστική υποστήριξη των μετόχων, για τον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό και την προετοιμασία, ωρίμανση και προώθηση σε χρηματοδοτικά μέσα, Έργων και Σχεδίων κλίμακας, με σημαντική τοπική, διαδημοτική και υπερδημοτική επίπτωση, σε συνεργασία με άλλους Αναπτυξιακούς φορείς της Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου & κοινωνικού τομέα.
  • Παραγωγή επιχειρησιακού σχεδιασμού και αναπτυξιακού έργου, για την παραγωγή και διάδοση σχεδιαστικών και μεθοδολογικών εργαλείων, στο επίπεδο του τοπικού και υπερτοπικού σχεδιασμού στην ευρύτερη αστική κλίμακα.
  • Προώθηση αναπτυξιακού σχεδιασμού, στο πλαίσιο χρηματοδοτικών μηχανισμών, εθνικών, ευρωπαϊκών και άλλων διεθνών χρηματοδοτικών και δωρεακών μέσων.